Publisert 16. mars 2019 kl. 06.00.

Ope brev til alle dei politiske partia i Kvam: Symjebassenget i Ålvik


- Dersom ein ønskjer å oppretthalda busetnaden i bygda, ja så tek ein ikkje bort slike tilbod - slik er det berre, skriv Liv Turid Lofthus.


Etter ein politisk «hestehandel» vart tre basseng i Kvam herad - bassenga i Norheimsund, Øystese og Ålvik - lagde ned for å kunna realisera Hardangerbadet.

For Ålvik sin del vil det seia det same som å byggja ned bygda dersom dette vert gjennomført. Bassenget er mykje i bruk, både av skulen og ikkje minst i folk si fritid. Ålvik Idrettslag gjer ein betydeleg innsats for å få dette til å fungera. Altså har me eit basseng som er godt likt og gjer godt for innbyggjarane i bygda.

Det er ingen tvil om at for Ålvik sin del har dette vore ei svært lite gjennomtenkt avgjerd frå heradet si side. Dersom ein ønskjer å oppretthalda busetnaden i bygda, ja så tek ein ikkje bort slike tilbod - slik er det berre.

Her er det ikkje snakk om store summar, meir om vilje.

For dei som driv med friviljuge tiltak og anna arbeid til beste for bygda si, vert det veldig demotiverande når våre styrande gjer slike vedtak.

Det tener ingen, og til slutt får ein heller ikkje noko driv på bygda framover. Dei som bur her, gjev heller opp.


Heradet har lufta tanken om at eventuelle andre skal drifta bassenget, men det er berre å fråskriva seg ansvaret. Slik skal me ikkje ha det. Men at bygda kan vera med på å bidra på andre måtar, ser me ikkje på som noko problem.

26. mars skal m.a. bassenget i Ålvik opp i heradsstyret som resultat av eit innbyggjarinitiativ som Ålvik Idrettslag drog i gang.

I den samanhengen vil me berre minna dei styrande om at det er vedteke ein strategiplan for heradet vårt for 2015-2019. Me håpar at alle har lese den. Viss ikkje, bør de gjera det no. Noko av den lyder slik: «Skal Kvam fortsetja å vera ein attraktiv kommune å bu og leva i, må tettstadane våre ha interessante tenestetilbod og sentrale møteplassar. Kommunen må ha eit variert og mangfaldig bustadtilbod med byggeklare tomter sentralt og ute i grendene. Kvam herad har i den samanheng valt å satsa på tettstadane Ålvik, Øystese, Norheimsund og Strandebarm/Tangerås. (vår utheving)

Utviklinga i desse tettstadane er viktig for grendene rundt og grendene er viktige for tettstadane.


I desse sentra skal kommunen satsa vidare på offentlege tenestetilbod, slik at det også vert attraktivt for privat bustadbygging, næringsutvikling og at folk vert buande.»

Ja, slik høyrest den ut, og er ikkje det minste vanskeleg å forstå. Og då gjer de vel ikkje det motsette av det de meiner, vel?

Slikt er ikkje godt å bortforklara. Skriva ein ting og gjera noko heilt anna kan berre ikkje forsvarast, kjære heradsstyre!

Sjukestova i bygda vår var «på nippet» til å gå i grava. Det gjekk no heldigvis bra. No er det bassenget det står om.

«Ålvik - ei levande bygd» ber derfor alle i Kvam heradsstyre om at bassenget i Ålvik vert verande og drive vidare i kommunal regi.

Her er det inga skam å snu, og skal ein halda det ein sjølv har vore med på å vedta i strategiplanen for 2015-2019, skulle det ikkje vera vanskeleg, får ein tru.

«Ålvik - ei levande bygd»

v/Frode Wollestad og Liv Turid Lofthus