Publisert 24. juni 2019 kl. 11.30.

Hyllest til vår undergang

I HF 04. juni kan me lesa ein krass kommentar til Natalia Golis sitt innlegg i avisa 31. mai. Forfattaren, Eivind Straumstein, legg ikkje fingrane imellom når det gjeld nedvurdering av MDG sin politikk og sine visjonar om framtida. Han ser liten substans, få konkrete planar, lemfeldige tilhøve til realitetar - det heile er stort sett pjatt. Og til sist snublar skribenten rett ut i hengemyra med sine påstandar om partiets naivitet og uansvarlege haldning til komande generasjonar!

Serleg det siste han påstår her, er total skivebom. Er det eit parti som har lyfta fram ansvaret for våre etterkomarar og det såkalla Skaparverket, så er det MDG med sitt fokus på berekraftig utvikling. Det tilseier eit levesett som ikkje har mykje til felles med det uansvarlege og sinnssjuke overforbruket dei fleste andre partia går inn for, og som også Straumstein, ut ifrå det han skriv, har falle for.

Innlegget hans flyt over av positiv omtale over oljeindustrien, men nemner ingenting om alt det negative som også fylgjer med. Han er skræmd av at me har politikarar som vil avvikla oljenæringa, ei næring som har gjort Noreg til det mest velståande landet i verda. Javisst - og kven har betalt prisen for det? Alle veit, eller bør vita, at det er jordkloden vår og klimaet. Difor vert eg meir skræmd av politikarar som lèt att augo, og fører menneskeætta ut i elende og kaos. Straumstein har ei framtidsvon at olje- og gassproduksjonen vil halda fram kanskje i 50 år. Korleis forholda då vil vera for menneska og Skaparverket, har han inga meining om.


Eg les denne kommentaren som eit knefall og ei hyllest til den grådige og falske guden Mammon sitt evangelium som fortel oss at vert me rike på materielle verdiar, då vert me lukkelege. Sjølvsagt ei falsk sanning - vårt skyhøge overforbruk må ein gong betalast dyrt av våre etterkomarar.

Dei ekte verdiane - livsverdiane - som menneska bør strekkja seg etter, dei som ikkje vert oppetne av møll og rust og som aldri tærest, dei går våre «framsynte» politikarar forbi.

Skal me tru på IEAs påstand at verda har trong for "betydelege mengder av olje og gass framover for å gje ei veksande global befolkning den energien dei treng"? Det er rein løgn. Dei komande generasjonar treng ikkje forbruka energi på flyturar til ferieparadis eller på energikrevjande turistcruise. Heller ikkje på industri som lagar produkt me ikkje har bruk for, og aller minst krigsindustrien. Dei som enno ikkje er fødde, treng ikkje verta styrtrike, dei treng ikkje meir olje, det dei treng er reine livsressursar - luft, vatn og mat. Det er vårt ansvar å syta for at dei får dette, noko som i dag ikkje ser svært lovande ut.


Det bør vera soleklart for alle at vår levemåte i dag er livsfiendtleg - sterk reduksjon av dyrka mark, plast og miljøgifter i havet, den globale temperaturen stig, grønlandsisen smeltar, ekstremvêr, forørkning og hungerkatastrofar. Alt dette viser at det er noko fundamentalt feil med vår såkalla utvikling, og feilen er vår grådigskap etter rikdom og vår moralske krise. Det ser ikkje ut til at våre politikarar har oppfatta situasjonen. Me undergrev livsmiljøet til dei som skal arva Jorda etter oss, og då er det på høg tid at politikarane kunne visa ansvar, gripa inn og styra utviklinga i ei menneskeverdig retning. Dei gjer ikkje det - i staden går dei fleste inn for meir oljeutvinning som vil gjera oss endå rikare, men forverra livsvilkåra for stakkarane som kjem etter oss. Ein elendig moral!

Dersom ikkje eingong omsynet til komande generasjonar, våre eigne born, kan få oss til å snu i tide, står me i fare for å missa vår sjølvrespekt som menneske.

Eiliv Villand