Publisert 14. april 2019 kl. 20.54.

Gartneriutdanninga i Vestland fylke

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag har i styremøte 31. mars 2019 vedteke å koma med ein uttale vedkomande gartnarutdanninga VK II og VK III slik den er føreslegen i planar for framtida.

Me ser at gartnarutdanninga i det nye fylket Vestland er tenkt lagt til Voss Gymnas.

Fylkeslaget vårt meiner dette er svært uheldig i høve til at Hjeltnes Kompetansesenter i Ulvik har vore den naturlege staden i Hordaland når det gjeld gartnar- og hagebruksutdanning. Hjeltnes har om lag 120 års historie i å utdanna gartnarar i dette fylket, og fruktdyrkinga og hagebruket finst i nærområdet til denne skulen.

Frukt- og grøntnæringa er inne i ei stor utvikling, og politisk er det stor merksemnd om næringa. Det har ført til at vaksenagronom/vaksengartnarutdanninga får tilført meir statlege midlar, slik at vaksne kan gjennomføra gartnarutanning med samlingar på naturleg utdannings-stad og i tillegg driva med sjølvstudium. Ulvik i Hardanger har det nærmiljøet som ein utdanningsinstitusjon treng for at elevar skal få best mogeleg grunnlag for gartnarutdanninga. Hjeltnes Kompetansesenter har alle funksjonar som skal til for at studentane kan fungera effektivt den stunda dei har faglege samlingar i gartnarutdanninga.


Det må vera mogeleg å leggja gartnarutdanninga til Hjeltnes, og ev. flytta lærarar frå Voss til Hjeltnes den tida det er planlagt fagsamlingar for vaksengartnarutdanninga. Det er grunn til å tru at vaksengartnarutdanninga vil få auka merksemd i framtida, nettopp fordi næringa treng gode, fagutdanna gartnarar/hagebrukarar. Vårt fylkeslag meiner grunnlaget for ei solid utdanning blir best når Hjeltnes i Ulvik kan visa til den tradisjonslange fruktdyrkinga i nærområdet, og på ein god og effektiv måte dra vekslar på denne.

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag