Jostein Ljones, Sp

Distriktspolitikk og bulyst

Noreg har i alle år vore eit land med spreidd busetjing, der nærleik til naturresursane har vore ein viktig faktor for kor det vart etablert busetnad og næring. Me veit at ressursgrunnlaget for landbruk, god og dyrkbar jord, var avgjerande kor gardsbruka vart plasserte. Fiskarane budde nær fiskeriressursane og kraftkrevjande industri vart plassert der det var tilgang til billeg kraft. Dette har vore følgt opp med ein nasjonal politikk for fordeling av verdiar mellom lokalt og nasjonalt nivå.

Detta har resultert i mange robuste kommunar i heile landet, der tenester til folk og næringsliv har vore godt fordelte. Det har vore gode tilbod for utdanning og arbeid i heile landet.

Me har no ei regjering som fører ein sentraliseringspolitikk som gjer at samspelet mellom by og land held på å forvitra. Sentraliseringskåte politikarar gjer kva dei kan for å riva vekk moglegheitene i distrikta for god utdanning, beredskap og næringsutvikling. Landet treng ei styring og ein politikk som gjer at ungdomen finn det attraktivt å satsa på vidare utvikling av landet og distrikta i Noreg.

Senterpartiet meiner at me har store ubrukte ressursar og potensial for næringsutvikling i distrikts-Noreg. Eit godt eksempel på dette kan vera sidersatsinga i Hardanger, der ungdomen satsar og byggjer opp robuste fagmiljø innan produksjon og sal av sider. Dette fører til at fleire finn det interessant å satsa på ressursane som garden har og skapar nye attraktive arbeidsplassar. Føresetnaden for ei god utvikling er at det vert lagt til rette med moderne, digitale løysingar med tilgang for alle, klimavenlege samferdselstilbod og trygge vegar med god regularitet.

Senterpartiet meiner dette må fylgjast opp med føreseielege rammevilkår som varetek unge grunderar og næringsdrivande som ynskjer å satsa i distrikta. Senterpartiet vil sikra at me beheld vår andel av verdiskapinga lokalt. Skattepolitikken må innrettast slik at lokalt skapte verdiar gjev utviklingsmoglegheiter der verdiane er skapte.

Senterpartiet vil satsa på utvikling av eit klimanøytralt landbruk, og me må fortsetja med å leggja til rette for auka satsing på vekstnæringar som opplevingssturisme, eit meir og meir miljøvenleg fiskeoppdrett og skogbruk basert på lokale fortrinn. Me må sikra framleis nasjonal eigarskap og styring av kraftproduksjon og at krafta vert brukt til styrking av kommunar og lokalt næringsliv.

Senterpartiet meiner dagens regjering ikkje tek distrikta og ungdomen på alvor når dei fører ein sterkt sentraliserande politikk. Landet treng ein politikk som tek distrikta og ungdomen på alvor. Slik vert det meir attraktivt å bu og investera i heile landet der naturressursane finst. Senterpartiet vil skapa bulyst og verdiskaping i heile landet.

Godt val 9. september!

Jostein Ljones

Ordførar i Kvam herad

Fylkestingskandidat for

Vestland Senterparti