Terje Kollbotn (R, til venstre) fekk gjennomslag for å lengja tiltaka til og med måndag. Partifelle Andreas Jacobsen tok til orde for å frårå idrett for born og unge, men droppa det då rådmannen sa at det kan vera å tøya strikken litt vel langt frå dei nasjonale føringane. Foto: Sigbjørn Linga

— Vil truleg verta fleire smittetilfelle kvar veke

Ullensvang kommune både lengjer og forsterkar tiltaka. Dei gjeld i fyrste omgang til og med måndag.

I dag er skulane og barnehagane i kommunen drivne på gult smittevernnivå. Så skal dei over på raudt nivå onsdag.

Dei andre tiltaka, mellom anna stenging av treningssenter, forbod mot arrangement og påbod om munnbind i ein del situasjonar, held fram ei knapp veke til.

Varselet om den eine dagen med slakkare taumar på skular og i barnehagar førte kjapt til uromeldingar i sosiale medium måndag kveld. Otten vart effektivt kringkasta i det politiske landskapet då kommunestyret tysdag morgon drøfta kva åtgjerder dei ynskjer den neste veka.

— Foreldre er uroa, sa Vidar Solvi (Ap).

Jarle Vangen (Ap) viste til at ein i Kvam har valt å halda både barnehagar og skular stengde for å kunna gå direkte til raudt nivå etter påske, og slik redusera smittefaren etter påskeferien.

Treng ein dag

Ifylgje rådmann Ole-Jørgen Jondahl drøfta kriseleiinga tiltaka med rektorar og styrarar måndag. Konklusjonen var at ein trong ein dag på seg for å omstilla seg til raudt nivå. Stenging, som i Kvam, var ikkje aktuelt, ifylgje rådmannen.

Ordførar Roald Aga Haug (Ap) viste til at stenging er ei sterk innskrenking som grip inn i kvardagen til innbyggjarane.

Lajla-Margrete Lindskog-Lund (Sp) meiner meldinga kom vel seint til tilsette og heimar. Om ein hadde teke avgjerda før, kunne ein kanskje ynskt elevane tilbake til raudt nivå allereie i dag, meiner ho. Situasjonen i helga kan ikkje ha vore overraskande for kriseleiinga, meiner ho.

— Det har vore ein løpande situasjon med uvisse om nivået. Det var ikkje klart for meg kva som ville bli konklusjonen i går. Etter ein grundig runde i kriseleiinga var det grunnlag for å vera strengare denne veka. Den seine avgjerda skapar utfordringar for oppvekst, og me beklagar det. Me håpar dei strengare reglane skal ha ein førebyggjande effekt og at tala vert positive vidare, sa ordførar Haug.

Administrasjonen føreslo å utvida tiltaka til og med sundag. Etter framlegg frå Terje Kollbotn (R) vedtok kommunestyret at dei gjeld dei til og med måndag, slik at kommunen har ein arbeidsdag på seg etter helga til å vurdera eventuelt framhald.

Artikkelen held fram under annonsen.

Måndag er det varsla ein ny rettleiar for smittevern i skule og barnehage.

— Vil koma jamleg

Andreas Jacobsen (R) meiner det er sjølvmotseiande å ha raudt smittevernnivå i skulen, men samstundes tillata utandørs idrett for born og unge. Han fryktar at dette kan vera å bita seg sjølv i halen, og viste til at det muterte koronaviruset kan spreia seg snøgt. Han føreslo difor å forby eller i alle fall sterkt frårå idrett også for unge, men trekte framlegget då han ikkje fekk støtte.

— Å forby idrett er eit alvorleg tiltak. Utsette born og unge har fått det mykje vanskelegare under pandemien, sa ordførar Haug.

Smittevernlege Steinar Jacobsen påpeika at om me skulle vore heilt trygge, måtte alle ha isolert seg i heimane i fleire veker. Han trur det no er slutt på periodar heilt utan smittetilfelle.

— Eg trur me vil gå inn i ein periode der me kvar veke vil ha ein handfull tilfelle. Eg trur ikkje me kan koma unna det. Då måtte me ha stengt ned til sommaren, sa han.

Steinar Jacobsen, smittevernlege i Ullensvang kommune, trur ein må innstilla seg på jamlege smittetilfelle. Foto: Google Meet

Jacobsen opplyste at ein reknar med å setja i gang med vaksinering av aldersgruppa 65—74 år denne veka. Parallelt skal ein vaksinera personar i gruppa 18—64 år med særskilt høg risiko.

Håkon Kvammen (KrF) nytta høvet til å skryta av dei som har stått på med testing og smittesporing i påsken.

Formalitetar

Fleire folkevalde viste til at dei ikkje fann sakspapira seint måndag kveld, då rådmannen skal ha publisert dei i den såkalla møteportalen. Ordførar Haug orsaka dette og lova å finna ut kva som har skjedd.

Også delegering av makt vart drøfta. Hildegunn Espe (Sp) meiner det er tungvint å samla heile kommunestyret kvar gong smittevernforskrifter skal drøftast, og fekk vita av rådmannen at det er mogeleg å delegera makta til formannskapet. Noka avgjerd om dette vart ikkje teken i denne omgang.

Finn Hagen (Frp) viste til at mange kontaktar politikarane i samband med smitteutbrot. Sjølv vart han nedringd i påsken, og då er det greitt at alle politikarane, ikkje berre formannskapsmedlemene, veit litt om saka, meiner han.