Vil ha hage som kan sansast

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre i Kvam (RMNFE) ynskjer seg ein sansehage for demente på austsida av Toloheimen. Saman med Lions Club har rådet danna ei arbeidsgruppe som vil få opparbeidd hagen på eit areal som Kvam herad har løyst inn. Det skriv leiar Marie E. Skutlaberg til rådmannen i eit brev 13. juni. Ho har ikkje fått svar.

I samband med dette har gruppa fått utarbeidd ein landskapsplan av Norconsult som vert kosta av pengar som Lions Club samla inn i 2015. Lions har òg lagra ei troskytje som er eit element i landskapsplanen, og har lova dugnadsinnsats når arbeidet med sansehagen er kome i gang.

Sparebankstiftinga Hardanger løyvde pengar til prosjektet i 2019. Det kan søkjast bidrag frå andre kjelder, men prosjektet er per i dag ikkje fullfinansiert.

- For eventuelt å arbeida vidare med prosjektet, er det viktig for gruppa å vita kva planar Kvam herad har med arealet, slik at til dømes grunnarbeid, oppfylling og så vidare kan planleggjast i tråd med det landskapsplanen skisserer, skriv Skutlaberg.

Arealet ligg no som ein delvis tilgrodd lagerplass. Arbeidsgruppa sitt ynske er at arealet og opparbeidinga av sansehagen kjem med i heradet sin anleggsplan og vert eit kommunalt anlegg.