Publisert 09. juni 2019 kl. 23.32. Oppdatert 09. juni 2019 kl. 23.33.

Vil gå mot intensjonsavtalen og droppa lokale fond


Ullensvang kommune bør ha eigne næringsfond med lokale styre, seier intensjonsavtalen mellom Jondal, Ullensvang og Odda. Slik vert det kanskje ikkje likevel.
- Me vert éin kommune. Dei økonomiske ressursane knytte til fonda bør vera tilgjengelege for alle næringsaktørar i heile kommunen. Eit fond med fondsstyre vil då kunna ha eit heilskapleg blikk på næringsutviklinga, prioriteringar og forvalting, skriv prosjektleiar Ole-Jørgen Jondahl i sakspapira til fellesnemnda fredag.
Han meiner lokale fond kan gjera det verta krevjande å handtera søkjarar likt og støtta dei strategiske måla for næringsutvikling. Dessutan vil dei krevja uturvande separat sakshandsaming i administrasjonen, meiner han.
Hans råd er å oppretta eitt næringsfond - Ullensvang næringsfond - med 1,5 millionar kroner i årleg ramme frå konsesjonsavgifter. Dette skal ha årlege tildelingsrundar etter søknad.
I tillegg vil han halda fram vekst- og strategifondet til Odda kommune i den nye kommunen. Dette skal nyttast til dømes til større etableringar, kjøp av aksjar, toppfinansiering og liknande. Sistnemnde fond var i mai på i alt 7,4 millionar kroner, der 6 millionar var bunden kapital.