Færre fysiske møte, mindre reising og innsparing i drifta i fjor gav pengar på bok for Vestland fylkeskommune. Rekneskapen for 2020 vart gjort opp i balanse slik den nye kommunelova krev. Samstundes er disposisjonsfondet til fylkeskommunen styrkt med knapt 216 millionar kroner. Fylkesrådmann Rune Haugsdal gir honnør til staten for måten det har stilt opp med koronamidlar. Foto: Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune i pluss i 2020

Færre fysiske møte, mindre reising og innsparing i drifta i fjor gav pengar på bok for Vestland fylkeskommune. Rekneskapen for 2020 vart gjort opp i balanse slik den nye kommunelova krev. Samstundes er disposisjonsfondet til fylkeskommunen styrkt med knapt 216 millionar kroner.

– Meir enn halvparten av resultatavsetjinga, om lag 120 millionar kroner, kjem av statlege tilskot og eigne innsparingar som følgje av koronapandemien. I tillegg kjem eingongsinntekter i 2020 på knapt 140 millionar kroner i form av ekstra tilskot til elektriske ferjer og midlar frå havbruksfondet. Utan desse midlane hadde resultatet vore vesentleg svakare, seier fylkesrådmann Rune Haugsdal i ei pressemelding.

Han gir honnør til staten for måten det er stilt opp på i denne spesielle situasjonen:

– staten har dekka meirkostnader og inntekter som vi har mista grunna særskilde koronatiltak. Vi hadde konstruktiv dialog med staten om prinsippa for dette i juni, har fått tilskot og det set vi stor pris på. Sidan vi så langt ikkje har nytta den statlege støtta fullt ut, vil eg tilrå å setje av desse midlane til å løyse kommande koronautfordringar i 2021, seier Haugsdal.