Dataspel er den største fritidsaktiviteten for barn og unge. Etablering av det nasjonale kompetansesenteret skal også vere ein møteplass for deling av kunnskap på tvers av ulike disiplinar.Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Vestland fylke med storsatsing på dataspel og e-sport

Agenda Vestlandet gjev 3,5 millionar kroner til å byggje eit nasjonalt kompetansesenter for dataspel og e-sport.

Agenda Vestlandet er stiftinga til Sparebanken Vest og pengane går til paraplyorganisasjonen Vestlandet E-sport. Stønaden skal brukast med utgangspunkt i prosjektet Aktive Gamere, som dei har saman med Idrettsklynge Vest.

I dag har prosjektet allereie etablert seg som eit regionalt ressurs- og kompetansesenter, og det er det som no skal utviklast til eit nasjonalt tilbod.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Som fylke har Vestland teke ein viktig nasjonal posisjon i å legge til rette for dataspel og e-sport, og vi deler gjerne kunnskapen vår med resten av landet, seier fylkesordførar Jon Askeland i ei nyheitsmelding frå Vestland fylkeskommune.

– Vi har som einaste fylkeskommune i landet vedteke ein regional e-sportsstrategi, og vi er utolmodige etter å utvikle dataspel og e-sport. Difor betyr det mykje for arbeidet til fylkeskommunen at vi no etablerer eit nasjonalt kompetansesenter, held Askeland fram.

Trass i at dataspel er den største fritidsaktiviteten for barn og unge, har ikkje vaksne teke det på alvor før no, ifølgje Frode Nergaard Fjeldstad, dagleg leiar i Agenda Vestlandet.

– Med dette senteret legg vi til rette for meistring og utvikling, i staden for peikefinger og ugrunna bekymring, presiserer han i same melding.

Målet med satsinga er at alle barn og unge skal ha eit tilbod om å ta gaming- og e-sport ut av heimen og inn i sosiale fellesskap.

Det nasjonale kompetansesenteret skal byggjast på tverrfagleg kompetanse, med sterk tilknyting til utdanning og forsking sett i eit folkehelseperspektiv. I tillegg til å styrke kompetansen i kommunar, organisasjonar, idrettslag, klubbar og ikkje minst for barn og unge over heile landet, går det fram i nyheitsmeldinga.

(©NPK)