Frå 1969 til 2020 blei talet på jordbruksbedrifter redusert med 75 prosent, frå 155.000 til 38.600. Foto: Halvard Alvik, NTB / NPK

Tre av fire gardsbruk har lagt ned drifta dei siste 50 åra

Dei siste 50 åra har tre av fire gardsbruk lagt ned drifta, men jordbruksareal i drift held seg stabilt. ifølgje SSB.

Jordbruksareal i drift har dei siste 50 åra lege på 10 millionar dekar, men talet på jordbruksbedrifter er sterkt redusert.

Frå 1969 til 2020 har talet på jordbruksbedrifter vorte redusert med 75 prosent, frå 155.000 til 38.600, seier tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Artikkelen held fram under annonsen.

Jordbruksareal i drift var 9,55 millionar dekar i 1969 og 9,86 millionar dekar i 2020. Dermed har gjennomsnittleg jordbruksareal per bedrift vorte firedobla i denne perioden, frå 62 til 255 dekar.

SSB-tala viser òg at det var flest jordbruksbedrifter med driftsforma «Sau» både i 2010 og 2020. I 2010 utgjorde «Sau» 21 prosent av totalt 46.600 jordbruksbedrifter. I 2020 var prosentdelen auka til 24 prosent av i alt 38.600 bedrifter.

Sidan 2010 har òg prosentdelen for driftsformene «Storfe kjøttproduksjon» og «Svin og fjærfe» gått opp med høvesvis 9 til 11 prosent og 4 til 5 prosent.

Prosentdelen for bedrifter med driftsformene «Storfe melkeproduksjon» har gått ned frå 18 til 15 prosent. Også «Korn og oljevekster» har gått ned, her frå 17 til 16 prosent.

Jordbruksarealet utgjer om lag 3 prosent av Noregs landsareal.

(©NPK)