Reguleringsplanen for Dalen, Leite, Vassværena og Skårane på Kvamskogen skal med eit planområde på 1.244 mål vera den største i Kvam. Foto: Geoplan AS

Tona ned omfanget av klagar

31 klaga på godkjenninga av ein hytteplan på Kvamskogen. — Ikkje så mange, meiner folkevalde.

Reguleringsplanen som fortettar hytteområde i Dalen, Leite, Vassværena og Skårane skal vera den største planen i Kvam — og han har teke lang tid. Planarbeidet starta i 2016. Innvendingar frå Fylkesmannen førte til to meklingar før partane vart samde og heradsstyret kunne godkjenna planframlegget i juni i fjor.

Det vedtaket pådrog seg 31 klagar — 30 frå private partar som eig eller festar tomter i planområdet, og ein klage frå Kvamskogen vel. Ifølgje planomtalen har saka over 300 partar. Planområdet er på 1.244 mål og ligg på båe sider av fylkesveg 49, sør og aust for Måvotsvatnet.

— Ikkje så mange

Med tanke på både omfanget av planen og talet på partar er ikkje talet på klagar så høgt, påpeika mellom andre Jostein Ljones (Sp) då heradsstyret handsama klagane 16. februar.

23 av klagane vart avviste. Fem vart tekne til følgje og tre delvis til følgje, i tråd med innstillinga frå rådmannen. Administrasjonen fekk politisk ros for godt arbeid med planen og for å ha handtert klagane på ein god og balansert måte.

— Klagane femner breitt. Ein del ynskjer meir areal sett av til byggjeområde for fritidsbustader, medan andre meiner at omsynet til friluftsliv i for liten grad er teke omsyn til. Likeins er det med veg og parkering. Somme ynskjer vegane velkomne. Andre synest dei er unødvendige, skriv rådmannen i utgreiinga av klagane.

Dei klagane som rådmannen har teke heilt eller delvis til følgje, gjeld tilfelle der planen har fått ein utilsikta verknad eller at viktige omsyn i planen ikkje vert særleg påverka av å stetta ynska til klagaren.

— I og med at me er så seint i prosessen, ligg lista høgt for å gjera endringar, sa saksordførar Hans Arne Børsheim (KrF).

Ljones understreka det positive i at planen legg til rette for å utvikla Kvamskogen ved å fortetta utbygde område, i staden for å stikka hol i jomfruelege område som er betre eigna til rekreasjon og friluftsliv.

Gruppeleiar Jostein Ljones (Sp) meiner fortettinga er eit gode og skånar andre område på Kvamskogen som det elles kan verta pressa på. Foto: Sigbjørn Linga

Kravde helsekapasitet

Ein av klagane kom frå Stig Walle. Han meiner Kvam herad må kunne dokumentera at Kvam herad kan gje naudsynt helsehjelp til hytteeigarane før ein godkjenner meir hyttebygging. Walle viser til at Kvam herad nytta kapasiteten i helse og omsorg som argument mot å bruka hyttene.

Rådmannen viser til at planområdet vart sett av til hytteområde med mogelegheit for fortetting i kommunedelplanen for Kvamskogen frå 2011.

Artikkelen held fram under annonsen.

— Dersom kapasitet på helsehjelp skal gje føringar for arealdisponeringa, bør det materialiserast gjennom overordna planar eller strategiar før det eventuelt vert ein del av dei enkelte reguleringsplanar, skriv rådmannen i vurderinga.

Klage frå Walle vart ein av dei avviste.

Uroa over fellesgode

Kvamskogen vel klaga dersom ei skiløype og skileik i området vert skadelidande av auken i talet på hytter. Rådmannen forsikrar om at skiløypenettet overlever og at område til både leik og friluftsliv vert sikra. Skiløypa og buffersona langs denne kverrset ein korridor på 30 meter. Sju nye tomter er plasserte ved korridoren mot Heiavatnet.

— Området vert endra, noko kommunedelplanen opnar opp for. Men alt areal som er sett av til skiløypa i overordna plan er sikra vidareført som skiløypa i reguleringsplanen. I tillegg er det sikra eit område for skileik. Dette området er det som fell saman med rasteområdet som mange har peika på. Samla vil desse ulike grøntstrukturane sikra at det framleis er rom for å gå gjennom området på ski, ta seg ein rast, laga skihopp eller skri på akebrett. Rådmannen føreslår i tillegg å leggja inn byggjegrenser mot skiløypa, slik at nedfarten og området for skileik i praksis vert utvida med ytterlegare 15 meter. Med dette grepet vert interessene knytte til skiløypa og skileik betre vareteke, skriv rådmannen.

Slepp unna krav

Planen er utarbeidd av Geoplan AS på oppdrag frå Bertil Ove Skeie, Liv Rubio Skeie, Agnar Skeie og Nils Åge Skeie.

Varaordførar Frode Nygård (Frp) påpeika at desse slepp unna rekkjefølgjekravet som stoppar utvikling på strekkja mellom den tidlegare Ungdomsheimen og landhandelen. Han understreka at det også her ligg hytteområde med utbygd infrastruktur som kunne vore fortetta.

— Det viser kor viktig det er å få fjerna rekkjefølgjekravet, slik at me kan halda fram med å utnytta allereie utbygde område og ikkje utvida byggjeland i urørte område, sa han.