Har du ein prest i magen, er det framleis ledig stilling i Øystese og Ålvik sokn.

Ingen søkjarar på tredje forsøk

Kyrkja slit framleis med å få tak i ny prest etter at Lars Arne Vik slutta.

Tre gonger har stillinga som sokneprest i Øystese og Ålvik vore lyst ut. Heller ikkje i den tredje runden melde det seg søkjarar. No vert det inga utlysing med det fyrste, opplyser kyrkjeverje Olav Skeie Lid i ei melding til fellesrådet 27. september.

Arbeidet med å få tak i ein prest held fram. Mest aktuelt er å flytta eksisterande prestar i prostiet, opplyser prost Arild Hellesøy til kyrkjeverja.

Artikkelen held fram under annonsen.

Fleire tilsetjingssaker vert tekne opp i møtet. Kyrkjeverja tilrår å tilsetja Bryna Opdal i 40 prosent stilling som trusopplærar i eit vikariat ut juli 2024, å tilsetja Solfrid Storaker Lindøy som trusopplærar i 30 prosent stilling like lenge. I tillegg vil Lid tilsetja Eivind Daniel Røed som konfirmantlærar i halv stilling i den same perioden.

Lid skriv i saksutgreiinga at han har vore «til dels hard i klypa» med Bjørgvin bispedømeråd og fått lovnad om at Røed vert fullt og heilt dekt av rådet.