Eldre, dårleg isolerte bygg med vassrøyr av kopar er meir utsett enn nye bygg der røyra er av plast. Plastrøyr er også utsett for frostsprenging, men fordi dei er meir elastiske enn kopar, kan røyrveggen gi etter for volumauken utan å sprengje. Illustrasjonsfoto: Tore Wuttudal / NTB / NPK

Steng vatnet før frosten kjem

Med enkle grep kan du unngå kostbare frost- og vasskadar på bustaden.

Talet på vasskadar i norske bustadar aukar, der mange av skadane oppstår som følgje av den første frosten.

Kvart år utbetaler forsikringsselskapa rundt 300 millionar kroner i erstatningar berre på grunn av frostskadar ifølgje ein artikkel frå SINTEF.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Blir hausten og vinteren kaldare enn normalt, kan skadetala auke mykje, seier forskingsleiar Lars-Erik Fiskum i SINTEF i artikkelen.

Frostsprenging skjer som følgje av kuldegrader i kombinasjon med at vassrøyra har ei uheldig plassering i bygningen – til dømes i kryperom, kalde loft, nær kuldebruer og på stader med kald luft, forklarer Fiskum.

For å unngå frostsprengde røyr i hus og leilegheiter, er det ifølgje SINTEF viktig å hugse på dette:

Likevel er det hytter og ubebudde hus som er særleg utsett, der den vanlegaste forma for vasskade er frostsprenging av røyr. ifølgje forskingsinstituttet er det nokre enkle punkt ein kan følgje for å unngå frostsprengde røyr i hus og hytter som ikkje får jamleg tilsyn:

(©NPK)