Publisert 09. juni 2019 kl. 22.55. Oppdatert 09. juni 2019 kl. 23.10.

Skjenking til 02 i Ullensvang


Truleg kan jondølingane få skjenkt øl og vin til klokka 02 når dei vert del av Ullensvang kommune.
Det er i alle fall tilrådinga frå prosjektleiaren til fellesnemnda, som fredag drøftar dei alkoholpolitiske retningslinene for den nye kommunen. Han tilrår å avslutta brennevinsskjenkinga klokka 01, og å ikkje gje høve til å søkja om utvida skjenkjetid.
Prosjektleiaren vil godta at unge frå og med 15 år på visse vilkår kan delta på såkalla bygdefestar. Temaet har vore drøfta i alle dei tre kommunane. I Jondal har dei folkevalde opna for at 15-åringar kan vera med på gildet.
Prosjektleiaren tilrår ikkje å setja noko tak på talet på løyve, og tilrår ikkje å tillata skjenking på idrettsarrangement. Han tilrår at einskildehøve kan gjevast i staden for ambulerande løyve, at innførsle av alkohol til skjenking i eiga verksemd kan aksepterast, og at ein kan gje løyve til utvida område for alkoholsal i samband med festivalar, messer og kurs.
Kommunane kan gje løyve til produksjon av alkohol i gruppe 1 og 2 for sal i eiga verksemd. Ullensvang har 12 slike løyve, medan Odda og Ullensvang har ingen. Prosjektleiaren meiner det er rett å opna for dette til det kjem ein ny ruspolitisk plan der temaet vert grundig handsama.