Kryssinga av vegen ved Rema 1000 i Norheimsund er eit av punkta politikarane ynskjer å gjera noko med litt kjapt. Folk må kryssa fylkesvegen for å nytta gang- og sykkelvegen. Foto: Sigbjørn Linga

Sette utval i arbeid med veglys

Mjuke trafikantar kan få betre kår fleire stader i Kvam, og lyspunktynske kan sleppa å møta eit troll.

Trafikksikringsplanen vart vedteken av heradsstyret 18. februar, men ikkje heilt utan politiske justeringar.

Etter framlegg frå Frode Nygård (Frp) vart fleire kryssingspunkt lyfta fram i planen. Det eine er ved avkøyrsla til Framnes i Vikøy. Han viste til at aktiviteten i og ved den tidlegare evja er stor som følgje av mellom anna idrettshall og rulleskeisebane, og at ein ikkje har lagt til rette eit gangfelt med opning i autovernet.

I tillegg vart kryssingspunktet ved Rema 1000 på Tolo teke med som eit prioritert tiltak.

Utval på banen

Nygård fekk fleirtal for å gje det nye miljø-, plan- og bygningsutvalet i oppgåve å følgja planen aktivt opp saman med administrasjonen. Utvalet fekk dessutan i oppdrag å gå saman med andre aktuell instansar om å få på plass eit system for å handtera dei mange innspela som kjem om behov for gatelys til dømes ved busstopp og skulevegar.

– Dei møter eit troll med ti hovud, sa Nygård, som meiner det er vanskeleg å finna ut kven som eigentleg har ansvaret for å vurdera nye lys.

Nygård fekk i tillegg gjennomslag for å vurdera utbetring av siktsona i krysset mellom Kaldestadvegen og Haugamyrvegen i Norheimsund, og for å ta med Gravdal på lista over stader der ein skal vurdera fartsreduserande tiltak.

– Skummelt fortau

Geir Madsen (SV) fekk støtte til eit framlegg om ta med samanhengande gang- og sykkelveg frå gamleskulen på Norheim til avkøyrsla til Tolo omsorg i Norheimsund, der fortauet ifølgje han er smalt og skummelt.

– Vegen er så brei der at det er plass til gang- og sykkelveg, sa han.

Heradsstyret vil i tillegg avklara mogelegheitene for utbetring av strekkja Dragsbrua–Augestad i Tørvikbygd, etter initiativ frå Sp. Ettersom planen er frå 2004 og over ti år gamal, kan han ikkje lenger brukast som grunnlag for oreigning. Dermed krevst samtykke frå grunneigarane om ein skal få løyst inn grunn.

Spørjande utan svar

Hans Arne Børsheim (KrF) sa at ein må ta eit felles ansvar for å redusera talet på trafikkskadde, ikkje minst i den yngste gruppa.

Artikkelen held fram under annonsen.

Både Nygård og Natalia A. Golis (MDG) viste til at fylkeskommunen har prioritert fleire trafikksikringstiltak i Kvam i år, noko HF omtala nyleg. Golis ville vita om desse er baka inn i planen og kor mange tiltak ein eigentleg kan prioritera på topp, men fekk ikkje svar i møtet.

Rådmann Anita Hesthamar opplyser at det var uråd å gje svar i møtet, og at vedtaket vil verta gått gjennom i ettertid.

I møtet i miljø-, plan- og bygningsutvalet 5. mai spurde Gry M. Kyrkjeeide (Frp) om status for oppfølging av vedtaket i februar. Rådmannen opplyste at politikarane vil få høve til å prioritera tiltak i samband med handsaming av tertialrapport og økonomiplanen i juni.