Næringssjef Inge Håvard Aarskog (t.v.) i Ullensvang kommune i samtale med administrerande direktør Jan Kåre Pedersen i Renevo AS i kommunestyremøtet 7. september, då intensjonsavtalen vart godkjend. Foto: Sigbjørn Linga

Seinka i arbeidet med biogassavtale

Avtalen om bygging av eit biogassanlegg i Jondal skulle vore handsama før jul, men arbeidet er ute av rute.

I september godkjende kommunestyret ein intensjonsavtale mellom kommunen og Renevo AS om bygging i Tryglavik i Jondal.

Avtalen la opp til at dei folkevalde før jul skulle godkjenna ein endeleg avtale der mellom anna selskapsstruktur, eigardelar, eigenkapital, finansiering, aksjonæravtale, eigedomsverdi, omfang og investering vart avklara.

— Arbeidet med dette er i gang, men ikkje så klart at ein endeleg avtale kan presenterast som planlagt. Årsaka er hovudsakleg at ting tek tid, særleg spørsmålet om eigardelar i selskapet, som involverer fleire partar. Det gjer at mange timeplanar skal samordnast, og kvar part treng tid til vurdering og avgjerd, skriv næringssjef Inge Håvard Aarskog i ei melding til kommunestyremøtet 14. desember.

Konsekvensen av utsetjinga er at reguleringsplanen kan verta seinka. Rådmannen vil difor førebu planen parallelt med at arbeidet med den endelege avtalen vert gjort ferdig, slik at ein sikrar god framdrift.

Badestranda i Tryglavik. Området er sett av til industriverksemd i kommuneplanen for Jondal, men må regulerast for noko kan byggjast. Foto: Sander Eide Aase

Ifylgje rådmannen har både fylkeskommunen og Innovasjon Noreg lengt fristane for tilsegner om stønad til biogassprosjektet til 15. august 2022. Det finst nemleg unytta pengar att. Dermed treng ikkje kommunen løyva nye kroner til prosjektet.

I møtet tysdag opplyste ordførar Roald Aga Haug (Ap) at han og prosjektleiar Jon Larsgard har vore til Stord og vitja biogassanlegget til Renevo. Også Lindum AS var invitert med som samarbeidspartnar, ifylgje Haug.

Artikkelen held fram under annonsen.

— Eg opplevde ikkje lukt knytt til anlegget, skrytte han.