Jondalsferja MF "Samlafjord"

Revidert nasjonalbudsjett: Dette betyr det for lommeboka

Lågare ferjeprisar og ny brusavgift er blant nyheitene i revidert nasjonalbudsjett. Men utover dette er det få endringar som påverkar forbrukarane direkte.

I det reviderte budsjettet, som vart lagt fram tysdag, foreslår regjeringa å bruke 120 millionar kroner på å redusere ferjeprisane med 10 prosent i andre halvår. Innan 2025 er planen at prisane skal halverast, noko stortingsfleirtalet har bestilt frå regjeringa.

Mange hadde håpa at regjeringa skulle kutte meir i avgiftene på matvarer, alkohol og tobakk i det reviderte budsjettet, for å hindre grensehandel. Men på dette punktet kom det få endringar frå statsbudsjettet.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det er uklokt av regjeringa å tvihalde på høge avgifter på varer som vi veit at nordmenn vil grensehandle for milliardar av kroner når grensene på eit tidspunkt gjenopnar, seier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Det reviderte budsjettet må likevel gjennom Stortinget for å bli vedteke, og der kan det tenkjast at Frp krev fleire avgiftskutt for å gi budsjettet fleirtal.

Billigare lettbrus

Ein ting som blir endra, er likevel avgifta på brus og andre alkoholfrie drikkevarer. Ho blir frå 1. juli sett ut ifrå kor mykje sukker dei inneheld, og lettbrus blir dermed billigare.

Det blir innført eit nytt system for brusavgiftene.Foto: Tor Richardsen / NTB / NPK

Denne endringa er allereie kjend frå statsbudsjettet, men no er systemet for avgifta klart.

Regjeringa vil ha fleire ulike trinn i brusavgiftene.

– Differensieringa inneber fleire avgiftssatsar slik at drikkevarer med mest sukker får uendra avgift, medan varer som er tilsett mindre sukker eller berre kunstig søtstoff, får lågare avgift, skriv regjeringa.

Ei liknande differensiering blir ikkje innført for mjølkeprodukt.

BSU til oppussing

Dersom du sit med pengar på BSU-konto og allereie eig bustad, kan budsjettet gi deg nye moglegheiter.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Regjeringa foreslår at midlar på konto for bustadsparing for ungdom (BSU) ikkje berre skal kunne brukast til kjøp av bustad, men også til oppgradering og vedlikehald av bustaden, skriv regjeringa.

Det blir allereie opna for at nokre slike kostnader kan dekkjast i inntil fem år etter bustadkjøpet.

– No blir tilgangen lovfesta, han blir gjord generell, og det blir ikkje stilt krav til tidsmessig samanheng med sjølve bustadkjøpet, skriv regjeringa.

Avgifter på e-sigarettar

I budsjettet innfører regjeringa òg ei ny avgift på e-sigarettar og andre nye nikotinprodukt.

Avgifta blir sett lågare enn på tobakk, fordi helseskadane er mindre

– Nivået på avgifter for e-sigarettar bør liggje på om lag 30 prosent av avgifta for tobakkssigarettar, berekna ut frå gjennomsnittleg dagleg forbruk, skriv regjeringa.

E-sigarettar er forbodne inntil EUs tobakksdirektiv er gjennomført i Noreg, og den nye avgifta vil neppe skape nye inntekter for staten i 2021, skriv regjeringa.

Dyrare transport?

Ei anna endring i det reviderte statsbudsjettet er at den ekstra låge momssatsen som kulturlivet, transport og reiselivet har hatt under korona, blir auka igjen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dermed kan reiser og kulturopplevingar – i den grada det blir gjennomført – bli dyrare.

Ei anna nyheit som kan påverke dei som er ute og reiser, er at ordningane med streng grensekontroll blir foreslått vidareført heilt fram til november.

– Regjeringa vil òg vidareføre ordninga med karantenehotell for innreise til Noreg i same periode, skriv regjeringa.

(©NPK)