Regjeringa vil reversere domstolsreforma

Trass i råda frå sorenskrivarane i landet vil den nye regjeringa reversere domstolsreforma som vart avslutta så seint som i april.

I Hurdalsplattforma som Arbeidarpartiet og Senterpartiet la fram onsdag går det fram at den nye regjeringa likevel vil reversere domstolsreforma. Begge partia varsla før valet at dei ville gå tilbake til den strukturen domstolane i Noreg hadde før reforma trass i protestane frå dei ramma fagmiljøa sjølv.

Det blir likevel opna for at dagens struktur kan haldast oppe dersom det er lokal semje mellom kommunane, dei tillitsvalde og domstolsleiinga om ikkje å gå tilbake til slik det var før reforma.

Domstolsreforma vart gjennomført så seint som i april. Den bestod i å slå saman fleire rettsstader slik at 60 tingrettar vart til 23. Talet på jordskifterettar vart òg reduserte.

Seinast torsdag førre veke sende dei 23 sorenskrivarane i landet, som er administrative leiarar for tingrettane, og dei seks førstelagmennene eit brev til Sp og Ap der dei påpeika at reforma har gjort fagmiljøa større og rettsstadene mindre sårbare ved sjukdom og fråvær.

(©NPK)