Ei rype på Sognefjellet. Foto: Torstein Bøe / NTB / NPK

No skal 50.000 rypejegerar ut i fjellet

Rypejakta startar 10. september. Sist jaktår felte 48.500 jegerar 176.500 ryper, ein auke på 18 prosent frå jaktåret før.

Noregs tre største rypefylke er Trøndelag, Innlandet og Troms og Finnmark.

Område i indre Troms som har vore stengt i fleire år, blir no igjen opna. Enkelte område i ytre Troms blir stengde fordi bestanden ikkje toler jakt, slik som på Senja.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Den nye rypeweben vår skal gjere det enkelt for alle å vite kvifor vi både opnar og stengjer for jakt. Dette håpar vi kan styrkje tilliten til berekraftig viltforvaltning ytterlegare, seier Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget i ei pressemelding.

Sist jaktår, i 2020-2021, vart det skote 126.800 liryper og 78.650 fjellryper. Til samanlikning vart det i 2011–2012 skotne 229.000 ryper, 150.350 liryper og 78.650 fjellryper.

- Det har over tid vore ein nedgang i rypebestand og talet på felte ryper, noko som har ført rype inn på raudlista. Nedgangen har no flata ut, noko som kan føre til at rypa blir teken ut av raudlista, opplyser Statskog.

(©NPK)