Det er mindre biltrafikk på typiske turiststrekningar i år enn det var i fjor. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen

Nedgang i ferietrafikken på typiske turistvegar

Tal frå Statens vegvesen viser at det denne sommaren har vore ein markant nedgang i biltrafikken på viktige strekningar for turistar. Men trafikken tok seg litt opp ein del stader sist veke samanlikna med veka før,

Dette går fram av trafikktal frå Statens vegvesen for ein del strekningar der det normalt er stor turisttrafikk.

. I veke 28 var det ein klar nedgang i trafikken på E10 i Lofoten, E16 Bergen-Voss, Riksveg 7 gjennom Hallingdal, E6 på Romerike, E6 gjennom Gudbrandsdalen, medan det var ein liten auke i trafikken på E6 gjennom Østfold og E18 gjennom Vestfold og Telemark.

Artikkelen held fram under annonsen.

I veke 29, altså sist veke, var det ein auke i trafikken fleire stader samanlikna med veke 28. Det gjeld E10 i Lofoten, E16 mellom Bergen og Voss, på riksveg 7 gjennom Hallingdal og på E6 gjennom Gudbrandsdalen.

I veke 29 var det også nedgang på ein del strekningar. Både på E18 og E6, der det ein auke i trafikken i veke 28 samanlikna med same veka året før, var det færre bilar enn i veke 28. Det var ein nedgang på over 5000 bilar på EG på Romerike, ein nedgang på 13.000 bilar på E6 i Østfold, og ein nedgang på 6000 bilar på E18.

Juli er normalt den månaden i året der flest nordmenn køyrer til og frå ferie, medan det er venta fleire utlendingane på vegane i august. I mange land på kontinent er det ikkje fellesferie før i august.

– Køyrer mindre enn før

Nedgangen i trafikken er i tråd med ei undersøking som bilorganisasjonen Norges Automobil Forbund (NAF) har gjort. Her går det fram at 34 prosent av dei spurde seier at dei køyrer mindre enn før på grunn av dei høge drivstoffprisane. Det gjeld spesielt for grupper med låg inntekt.

I dei lågaste inntektsgruppene seier mellom 40 og 45 prosent av dei har kutta ned på køyringa, medan det i gruppene med inntekt frå 600.000 og oppover er mellom 14 og 21 prosent som seier det same.

Blant dei med dei lågaste inntektene, er det også færrast som vurderer å gå over til elbil.

– For mange er elbil rett og slett ikkje innan rekkjevidd, sjølv om dei gjerne skulle ha bytt. Dei med lågast inntekt er i mindre grad sikre på at dei får byte til elbil. Fordi dei høge prisane på bensin og diesel skapar press i økonomien, blir det endå mindre handlingsrom til å ta kostnaden ved å kjøpe ny bil, seier pressesjef Inger Handgaard i NAF.

NAF er klar på kva som bør gjerast. Organisasjonen meiner norske bilistar har kome i ein vanskeleg skvis med dei høge drivstoffprisane, og at det er altfor dyrt for mange å gå over til elbil.

Artikkelen held fram under annonsen.

Krev støtteordningar

– Styresmaktene kan ta fleire grep for å hjelpe folk gjennom denne skvisen. Eit grep er å kome dei med bensin- og dieselbilar i møte med støtteordningar eller kutt i drivstoffavgiftene. Eit anna grep er å skrote avgifter som gjer det dyrare å kjøpe brukt elbil. Vi meiner det er naudsynt å fjerne omregistreringsavgifter på brukte elbilar, seier Handgaard.

Ingunn Handgaard er pressesjef i Norges Automobil Forbund NAF. Foto: NAF

På landsbasis svarar 26 prosent av dei har bestemt seg for, eller vurderer, å byte til elbil. Blant dei med inntekter over 700.000 kroner i året, seier 34 prosent av dei vil gå over til elbil. For dei med inntekter over ein million er talet 37 prosent.

Det er sjølvsagt også ein del andre faktorar som spelar inn på bruken av privatbil i ferien. Fleire enn i fjor har reist på ferie i utlandet, sjølv om det åleine ikkje veg opp for nedgangen i trafikken. Så det er grunn til å tru at den kraftige auken i drivstoffprisane i alle fall er ein del av forklaringa på nedgangen i biltrafikken.

Stillare på sjøen

Dei høge drivstoffprisane får skulda for at det er ekstra stille på sjøen denne sommaren. Spesielt er det dei store og raske båtane som no ligg ved kai.

I eit intervju med NPK tidlegare denne månaden sa redningsskøyteskipper Haakon Andreassen at dei har merka at det er færre båtar på sjøen. Han fortel også at drivstoffprisane er det store samtaleemnet blant båteigarane dei snakkar med.

For heile landet er talet på oppdrag første halvdel av juli redusert med 30 prosent samanlikna med same tida i fjor.

(©NPK)