Ein av dammane til Agder Energi i Bykle i Setesdal. Illustrasjonsfoto: Tor Erik Schrøder / NTB / NPK

Mykje nedbør – lågaste straumpris i Sør-Noreg på eitt år

I førre veke auka magasinfyllinga i sørlege Noreg med 3,4 prosentpoeng. Det er sjeldan kost på denne tida av året. Straumprisen var på det lågaste på eitt år.

Fleire faktorar bidreg til at pilene peikar rett veg med tanke på straumprisen. Det varme vêret har medført lågare kraftforbruk. Forbruket førre veke var lågare enn tilsvarande veke dei ti siste åra. Då vart kraftproduksjonen høgare enn forbruket, og det førte til nettoeksport ut av sørlege Noreg.

– Samtidig har det vore mykje nedbør i sørlege Noreg. Det er gode nyheiter for magasinfyllinga og kraftsituasjonen denne vinteren, seier direktør for energi- og konsesjonsavdelinga i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), Inga Nordberg, i ei pressemelding.

Artikkelen held fram under annonsen.

I sørlege Noreg var vekeprisen på straum 76 øre/kWh, ein nedgang på 30 prosent frå veka før. Det er over eitt år sidan prisane var på same nivå.

Mykje vatn

Samla sett har fyllingsgrada i vassmagasina i dette området auka med 17,3 prosentpoeng dei siste seks vekene. NVE påpeikar at det er sjeldan å sjå så stor auke i fyllingsgrada i sørlege Noreg seinhaustes.

Ved utgangen av veke 44 var fyllingsgrada i Noregs vassmagasin på 78,6 prosent. Auken nasjonalt den veka var 2,0 prosentpoeng.

Det milde vêret, men også bidrag frå vindkraft har gjort at forbruket av vasskraft gjekk ned. Og sjølv om det vart overskot til å eksportere kraft ut av Noreg, var kraftproduksjonen generelt låg, slik han bør vere på denne tida av året.

– Trenden med låg kraftproduksjon for årstida held fram, og produksjonen ligg framleis på eit lågare nivå enn nokon gong tidlegare dei siste ti åra. Av denne allereie låge produksjonen var det aller meste kraft som ikkje kan lagrast over lang tid, seier Nordberg.

Usikre tider

NVE understrekar at kraftsituasjonen i Noreg det neste halvåret vil vere avhengig av vêret og dei urolege forholda i Europa.

– Det er framleis meldt varmt vêr i ein periode framover, men etter kvart vil magasina få mindre påfyll av vatn fordi meir av nedbøren legg seg som snø. Sjølv om magasinfyllinga har gått kraftig opp i sørlege Noreg dei siste vekene, blir det viktig å følgje med på korleis kraftprodusentane bruker vatnet framover, seier Nordberg.

Meir snø betyr også at det blir kaldare, og då aukar kraftforbruket igjen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Energiprisar generelt påverkar òg. Så lenge prisane på gass og andre brensel held fram med å vere høge, kan vi vente at dei norske straumprisane vil liggje på eit høgt nivå også framover i tid, påpeikar NVE.

(©NPK)