Laks er det mest populære husdyret i Noreg; rundt 450 millionar laks sym rundt i norsk oppdrettsanlegg. Men det er ikkje problemfritt. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Lakselus og høg dødelegheit framleis store problem

Risikorapporten 2023 viser at norsk fiskeoppdrett framleis har fleire store utfordringar.

Havforskingsinstituttet si årlege risikovurdering av norsk fiskeoppdrett peikar på fleire vedvarande problem, men òg på geografiske forskjellar.

I følgje rapporten er høg dødelegheit hos oppdrettslaksen framleis eit problem. Høg dødelegheit vert sett på som eit teikn på dårleg dyrevelferd. Problemet er verst på Vestlandet. Ein av grunnane til det er at vestlandslaksen toler avlusing dårlegare enn fisken lenger nord.

Artikkelen held fram under annonsen.

Rapporten viser òg at mengda lakselus aukar. Mest lus er det på Vestlandet, men talet på lus aukar i nord òg. Det kan få alvorlege konsekvensar både for villaksen og oppdrettslaksen.

Eit anna vedvarande problem er at oppdrettsfisken rømmer og påverkar dei ville laksebestandane genetisk. Det er framleis ein høg risiko for denne typen genetisk påverknad i store delar av landet, men det har vore ein nedgang i kor mange rømte oppdrettslaks ein finn i elvene.

(©NPK)

Høg dødelegheit hos oppdrettslaksen er eit stort problem. Her har eit oppdrettsanlegg blitt ramma av algar. Foto: Berit Roald / NTB / NPK