KrFs programkomité vil endre dagens førsteklasse til førskuleklasse

Overgangen frå barnehage til skulen blir for stor, meiner KrFs programkomité, som vil erstatte førsteklasse med ein førskuleklasse. Dårleg idé, meiner Høgre.

KrFs programkomité vil at læringa primært skal føregå gjennom leik og flytte kartleggingsprøvar til andre trinn, skriv VG.

Leiar for programkomiteen, Erik Lunde, understrekar viktigheita av leiken i klasserommet.

– Lek er grunnlaget for barns sosialisering og relasjonsbygging. Leiken legg derfor grunnlaget for eit godt klassemiljø og barn som opplever sosial tilhøyrsel i klasserommet – som er to heilt avgjerande føresetnader for læring, seier han.

Han seier at ein klar premiss for seksårsreformen i skulen i 1997 var at det første skuleåret skulle vere prega av leik, men meiner dette ikkje har skjedd mellom anna på grunn av stadig nye krav frå politisk hald.

Høgres stortingsrepresentant i utdanningskomiteen, Mathilde Tybring-Gjedde, meiner at allereie eksisterande forskjellar blant barna vil auke med KrFs forslag.

– Vi må ikkje gløyme at Kunnskapsløftet kom fordi så mange barn ikkje lærte seg grunnleggjande lese-, skrive- og rekneferdigheiter. Den sosiale bakgrunnen til elevane har for mykje å seie i skulen i dag, og det må vi jamne ut, seier ho.

(©NPK)