Ei enkel komfyrvakt er vore god sikkerheit. Den koplar ut straumen om det blir for varmt og hindrar farlege situasjonar. Foto: Brannvernforeningen

Komfyren er årsak til meir enn 40 prosent av brannutrykkingar

Tal frå DSB viser at 41 prosent av brannutrykkingane til brannvesenet i fjor kom av brannar eller branntilløp på komfyren.

Brann- og redningsvesenet rykte i 2022 ut til 4.641 brannar og branntilløp i private heimar. 1.894 av desse var brannar og branntilløp på komfyren. Tørkoking står for 86 prosent, skriv Brannvernforeningen i ei pressemeldinga.

– Dei fleste komfyrbrannar skjer på dagtid og rammar eldre menneske, det er også denne gruppa som har størst risiko for å døy i brann. Så godt som alle komfyrbrannar kjem av overoppheting av brennbart materiale og ikkje tekniske feil ved komfyren. Ei enkel komfyrvakt er ein svært god tryggleik. Den koplar ut straumen om det blir for varmt og hindrar farlege situasjonar, seier administrerande direktør i Brannvernforeningen, Rolf Søtorp.

Artikkelen held fram under annonsen.

Med ei komfyrvakt installert blir straumen til komfyren kutta når det er fare for brann. Komfyrvakta består av ein sensor og ein straumbrytar. Viss sensoren, som observerer kokeplatene, oppdagar fare for brann, utløyser den ein alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til ein brytar om å kutte straumen til komfyren.

– Komfyrvakt er eit svært godt brannførebyggjande hjelpemiddel. Vi veit at ho har spesielt stor verdi for menneske som av ulike årsaker er meir sårbare ved brann, til dømes på grunn av alder eller ulike helseutfordringar. For pårørande gir det ein ekstra tryggleik i kvardagen å vite at det er gjort førebyggjande tiltak også på kjøkkenet, seier Søtorp.

Det er krav til komfyrvakt i nye bustader, og ved oppussing der det blir trekt ny elektrisk kurs til kjøkkenet. Kravet, som også gjeld fritidsbustader, kom i 2010.

(©NPK)