Fagdirektør Svein Lie og Helsedirektoratet har fredag sendt eit brev til kommunane med nasjonale forventningar til handteringa av lokale koronautbrot.Foto: Gorm Kallestad / NTB/ NPK

Helsedirektoratet: Dette blir forventa av kommunane når Noreg blir opp opna

Frå 12. oktober blir det letta på dei nasjonale koronatiltaka. Då forventar Helsedirektoratet at kommunane er førebudde på setje inn lokale tiltak ved utbrot.

Fredag sende direktoratet eit brev til kommunane med tittelen «Nasjonale forventninger til kommunenes håndtering ved covid-19».

– Når det frå 12. oktober blir letta på dei nasjonale tiltaka, er det viktig at kommunane er førebudde på å setje inn lokale tiltak dersom det kjem lokale utbrot, seier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

I brevet blir det mellom anna understreka at kommunane har kontrollansvar for alle arrangement, det blir oppmoda til frivillig registrering av kontaktinformasjon av gjester på serveringsstadar og kommunane blir bedne om å ha skjerpa merksemd om råd om å ikkje gå på jobb eller skule med koronasymptom.

Helsedirektoratet listar vidare opp ei rekkje aktuelle tiltak ved lokale smitteutbrot, som mellom anna:

– Auka merksemd på å verne sårbare grupper.

– Forsterka oppmoding om heimekontor.

– Oppmoding om å unngå kollektivtransport, viss mogleg.

– Redusere talet på offentlege og private arrangement til høvesvis 50 og fem til ti.

– Vurdere å gjere all undervisning i høgare utdanningsinstitusjonar digital.

(©NPK)