Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Fiskeriministeren har fått forslag til forenklingar for oppdrettsnæringa

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen bad i mars i år ei arbeidsgruppe komme med forslag til korleis ein kan gjere regelverket i havbruksnæringa enklare. No har han fått innspela.

– Eg vil takke arbeidsgruppa for at dei no har komme med innspel til forenklingar. Vi må fjerne flest mogleg unødvendige hindringar i havbruksregelverket slik at vi kan leggje endå betre til rette for meir verdiskaping, busetjing og fleire arbeidsplassar langs heile kysten, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen til Ilaks.

I mars etablerte han ei arbeidsgruppe som skulle komme med ei prioritert liste over ti krav i ulike forskrifter som kunne bidra til forenklingar, og som kunne oppklare utydelege reglar og potensiell konflikt mellom reglane.

No har gruppa komme med innspela. Dei peikar mellom anna på at forvaltninga av næringa er fragmentert fordi fleire statlege myndigheitsorgan underlagd ulike departement, kommunar og fylkeskommunar, har myndigheitsansvar overfor næringa, basert på ulike regelverk. Dei meiner difor det bør gjerast ei tydelegare rolle- og myndigheitsavklaring. Dei tilrår òg ein felles digital plattform for rapportering for dei ulike etatane.

Forslaga gjeld forenklingar av regelverk som fell inn under det konstitusjonelle ansvaret til fiskeri- og sjømatministeren. Det gjeld særleg reglar etter akvakulturlova, matlova og dyrevelferdslova.

Det blir òg jobba med ein ny strategi som skal legge til rette for havbruksnæringa i framtida.

(©NPK)

Artikkelen held fram under annonsen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Fredrik Hagen / NTB / NPK