Sysselsettinga i reiselivsnæringa på Vestlandet blir hardt råka av koronakrisa, ifølgje ein fersk rapport. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix / NPK

Eksportbedriftene på Vestlandet blir hardt ramma av koronakrisa

Eksportbedriftene på Vestlandet blir hardare råka av koronakrisa enn resten av landet, ifølgje ein fersk rapport.

– Vi anslår høgast tal på oppsagde i fylka Rogaland, Viken og Vestland i 2020. Målt som del av total sysselsetting er det Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal som blir hardast ramma, skriv Menon Economics i rapporten «Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv», som dei har utarbeida på oppdrag frå Eksportkreditt.

Dei har sett på effekten av koronakrisa for norsk eksportnæring og har konsentrert analysen om dei næringane utanom olje og gass som er størst. Dei har analysert maritim næring og offshore leverandørindustri, prosessindustri og sjømat.

Artikkelen held fram under annonsen.

Reiselivsnæringa blir råka først

Den økonomiske krisa vil råke norske fylke ulikt. Ifølgje rapporten er det er sannsynleg at tilsette over heile landet vil miste jobben og at bedrifter vil gå konkurs. Kor hardt kvart fylke blir ramma vil avhenge av kor stor del av sysselsettinga i kvart enkelt fylke som er innanfor dei særleg utsette næringane. Samstundes vil utfallet òg avhenge av kor kraftig og langvarig den økonomiske nedturen blir.

Sysselsettinga i fylke der reiselivsnæringa spelar ei viktig rolle vil bli kraftig redusert i 2020, medan sysselsettinga i maritim næring og offshore leverandørindustri ikkje vil bli ramma like hardt på kort sikt, ifølgje rapporten.

Rogaland blir hardt ramma

Rogaland er det fylket som vil bli hardast ramma av krisa, målt i talet på sysselsette som mister jobben. Det kjem av at fylket har eit stort tal sysselsette innan maritim næring og offshore leverandørindustri. Ut frå utrekningane til Menon vil mellom 4100 og 9500 sysselsette i desse næringane miste jobben i Rogaland innan utgangen av året.

Også Vestland vil bli hardt råka. Fylket har eit betydeleg tal sysselsette i både maritim næring og offshore leverandørindustri, og i tillegg i reiselivsnæringa. I motsetnad til i Rogaland vil nedgangen i sysselsettinga fordele seg jamt mellom desse næringane.

Rapporten konkluderer med at det samla sett for dei tre vestlandsfylka kan forsvinne inntil 20.000 arbeidsplassar i 2020.

(©NPK)