«Ved å vere ein kommune som gjer ting ferdig, når de har byrja, vil de få tillit», skriv dei tilsette i kulturskulen i Jondal til dei folkevalde. Foto: Sigbjørn Linga

Ope brev til politikarane i Ullensvang kommune

Vi ber dykk vise at de kan fullføre påbyrja prosjekt i kommunen. Ved å vere ein kommune som gjer ting ferdig, når de har byrja, vil de få tillit. Og de vil også kunne syne til gode, ferdige prosjekt. Vi ber med dette om at de ferdigstiller Jondal skule slik administrasjonen har føreslege, utan utsetjing.

Siste byggjetrinn ved Jondal skule skal romme Ullensvang kulturskule sine lokale i Jondal samstundes som det skal vere musikkavdelinga til Jondal skule. Dette i tillegg til at det rommar garderobedelen til symjehallen. Siste byggjetrinn ved Jondal skule er no med fleirtalsinnstilling frå formannskapet føreslege sett på vent. Å utsetje, fordyrar og vert ofte ikkje ferdigstilt.

Kulturskuleavdelinga i Jondal har sidan medio 90-talet halde hus i «Kulturskulehuset». Huset som var for dårleg til å vere bustadhus både på grunn av standard og plassering, vart kulturskulehus. Det å få vere i eigne lokale er kjempeviktig for kulturskulen, både når det gjeld kulturskuleidentiteten, kulturskuleaktiviteten og arbeidsforholda til dei som arbeider i kulturskulen.

Men, «kulturskulehuset» skulle vere midlertidig, inntil dei nye kulturskulelokala stod ferdige. «Midlertidig» har blitt til ca. 25 år, pluss at vi før vi kom i «kulturskulehuset» sjølvsagt også venta på nye lokale. No ber vi innstendig om at de ikkje let denne ventetida bli utsett nok ein gong. Nok ein gong? Ja, for dette er det 4. eller 5. prosjektet vi har vore med på å planleggje sidan slutten av 80-talet. Ved å utsetje no igjen, set de prosjektet i fare for å ikkje bli noko av, til liks med alle dei tidlegare prosjektplanane – som viste seg å vere luftslott.

Ullensvang kulturskule si avdeling Jondal er mellom anna ca. 70 elevar, pluss tenestesal til eit lite musikklag og til eit barnekor på 12 born, og det er 2,1 årsverk fordelte på leiing og 6 lærarar i deltidsstillingar. Alle desse fyller kvar veke kulturskulen med positiv læringsaktivitet for både born, unge og vaksne. I tillegg kjem jamlege Nøringen-besøk i barnehage og «Syng med oss» på Vikevollen. Alle i heile Ullensvang kulturskule deler det dei lærer med resten av lokalsamfunnet, både i heimane, på skulen, på institusjonane, i det friviljuge lagslivet og elles og er ein viktig del av den kulturelle ryggrada til kommunen.

1) Vi ber om at de stemmer fram kulturen, kulturskulen og musikk i skulen ved å fullføre byggjeprosjektet ved Jondal skule no!

2) Vi ber om at kulturskuleavdelinga i Jondal får vere i fred i «kulturskulehuset», midlertidig, fram til vi får flytte rett inn i dei ferdige nye kulturskulelokala. Same kor dårleg huset er, er det betre å vere der, midlertidig, enn på nytt å bli omstreifande frå klasserom til klasserom der vi er på nåde, på lånt tid og ikkje heime.

Anne Karin Stormyr på vegner av alle tilsette ved Ullensvang kulturskule, avdeling Jondal, og med stønad frå Creo-forbundet for kunst og kultur- og Fagforbundet i Ullensvang kulturskule