Publisert 07. november 2018 kl. 21.02.

Hardanger skal verta betre i det meste

Det vert opp til Hardangerrådet å ta stilling til om tingretten skal inn i strategidokumentet for det «nye» rådet i 2020.

Onsdag vart det mykje omtala framlegget til strategidokument for perioden 2020–2023 offentleggjort. Det vert handsama av rådet i Ulvik onsdag.

Dokumentet røper at Roald Aga Haug (Ap) ikkje makta å overtyda dei andre i arbeidsgruppa bak dokumentet om at Hardanger tingrett bør omtalast i dokumentet, som eit krav om å oppretthalda og utvikla denne, og arbeida for å knyta nye kommunar til tingretten.

Fleirtalet – Jostein Ljones frå Kvam, Hans Petter Thorbjørnsen frå Ulvik og Hans-Erik Ringkjøb frå Voss – vald i staden ei generell formulering om å styrkja eksisterande institusjonar og arbeidsplassar. Ingen er nemnde.


Skal arbeida for mykje

Også resten av dokumentet inneheld formuleringar av det generelle slaget. Gruppa har, i tillegg til det nemnde, delmål som auka tilflytting, betre bulyst, styrking av regionsentera, balansert utvikling, godt samarbeid med andre regionar, bygging av godt omdøme, fleire arbeidsplassar, utvikling av dei sterke sidene til Hardanger, betre utdanningstilbod, fleire heilårsarbeidsplassar, auka rammer til vegane og betre kollektivtilbod.

Under kvart punkt er det lista opp korleis ein skal nå måla.

Mange av oppskriftene går ut på å «arbeida for» og «bidra til» delmåla, «delta» og vera ein medspelar. I tillegg vil gruppa marknadsføra regionen som attraktiv, laga eit tomteoversyn, hjelpa kommunane med å informera nye innbyggjarar, framsnakka Hardanger, stå fram som sterke, positive, samla og innovative, få eit samla oversyn over fritidstilbod, påverka fylkeskommunen, utnytta merkevara Hardanger overalt der det er mogeleg, hjelpa kommunane med fråsegner og dokumentasjon av hendingar og tilhøve i trafikken, og avtala vegmøte med stortingspolitikarar.


Skal konkretiserast

Ifølgje saksframlegget skal strategiplanen følgjast opp med årlege handlingsplanar som konkretiserer arbeidsoppgåvene.

Som døme nemner sakshandsamaren at delmålet «betre kollektivtilbod» vil føra til følgjande overskrifter i handlingsplanen: to ferjer på sambandet Tørvikbygd–Jondal, turistbåtrute på fjorden etter 2020 og betre tilbod på Hardangerfjordekspressen.

Handlingsplanane skal dessutan røpa om målet i føregåande plan er nådde. Difor er det viktig at desse vert drøfta grundig før årsmøta, heiter det i saksutgreiinga.


Ny selskapsavtale

Vona er at Voss vil slutta seg til rådet. Det krev ein ny selskapsavtale. Også framlegget til denne vert drøfta onsdag.

Utkastet røper at namneframlegget er Hardanger og Voss regionråd. Alternativet er å halda på dagens namn.

Framlegget inneber at medlemskommunane får éi røyst kvar, uavhengig av storleik, sjølv om dei får eigar- og ansvarsdel, pluss tilskotsbør, etter folketalet. Sistnemnde fordeling er slik:

• Eidfjord 4 prosent

• Kvam 22 prosent

• 29 prosent

• Ulvik 5 prosent

• Voss 39 prosent