Publisert 13. april 2018 kl. 11.00. Oppdatert 13. april 2018 kl. 22.40.

Naturvernforbundet: «Lite tillitvekkjande «gråsone» i kommuneplan-prosessen»

Den gjeldande kommuneplanen for Kvam gjekk ut på dato i 2014. Det har vore ein lang og svært uklar prosess for å koma fram til det framlegget som vonleg vert offentleg no i vår. Naturvernforbundet i Kvam er ein av mange som skal ha høve til å ha eit ord med i laget før framlegget til plan vert godkjent.

Når noko tek lang tid, seier me at det har gått «både vinter og vår». For arealplanen for Kvam har det teke fleire år frå me fyrste gong fekk vita at planen skulle vera klar «til hausten». Det er nokre haustar sidan.

Naturvernforbundet meiner at arealdelen til kommuneplanen må ha ein prosess med tydelege tidsfristar, slik at alle kan få uttala seg på eit felles kunnskapsgrunnlag. Det har mangla i arbeidet med planen. Me var difor svært spente då eit framlegg vart lagt fram til formannskapsmøtet 27. september 2017. Rådmannen tilrådde å leggja planen ut til høyring og offentleg ettersyn.

Det politiske fleirtalet valde ei anna løysing som førte planarbeidet inn i ei «gråsone», slik HF skriv 6. april 2017. Naturvernforbundet meiner lokalavisa ikkje tek for hardt i. Det kan sjå ut som den vesle gruppa av to politikarar og nokre frå administrasjonen lèt dei som ropar høgast, koma til orde i arbeidsperioden mellom jul og påske i år. Då Naturvernforbundet vende seg til administrasjonen og spurde om det var rette tida å koma med innspel, fekk me i alle høve vita at det var rettast å venta til den offentlege høyringa. Den nemnde arbeidsgruppa skulle berre vurdera dei punkta som var peika på i utsetjingsvedtaket i formannskapet.


Vanleg norsk forvaltingsskikk er at kommuneadministrasjonen med sin faglege bakgrunn presenterer ein plan. Denne kan politikarane senda på høyring til alle innbyggjarane eller senda den i retur til administrasjonen for endringar. Kvammapolitikarane har maltraktert ein elles ryddig og grei prosess, og me sit igjen med eit utkast som ikkje er tufta på tydelege demokratiske prinsipp.

Det er grunn til å spørja om det er riktig og fornuftig å ha ei slik ekskluderande behandling i innspurten i eit viktig planarbeid. Så vidt me veit, er det føresegner frå staten om planarbeid. Er dei føresegnene fylgde? I og med at det i reportasjen i HF vert vist til at dei to politikarane, Hauger og Tveit, har halde planutvalet orientert undervegs og at heradsstyret er orientert om framdrifta, må det vel liggja føre ei skriftleg vurdering av kvifor nokon skal få koma med sitt syn og andre ikkje?

Naturvernforbundet i Kvam

v/ Klaus Rasmussen, leiar

Oddvar Soldal, skrivar