12/22/2014
Postadresse:
Boks 94
5601 Norheimsund

Telefon: 56 55 00 20
Faks: 56 55 00 21
Tipstelefon: 90 13 11 88

Foretningsavdeling:
annonse@hf.no

Redaksjon:
redaksjon@hf.no

Ansvarleg redaktør:
Sigbjørn Linga
linga@hf.no

Truga til å forlata Kvam
Publisert: 16.12.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Den norsk-somaliske forfattaren og samfunnsdebattanten Amal Aden sin skuleturné i Kvam vart ikkje avslutta som planlagd. Etter å ha besøkt Norheimsund vidaregåande skule og Øystese gymnas måndag, mottok den frittalande kvinna truslar frå personar i delar av det muslimske miljøet i Kvam, som seinare oppsøkte henne ved hotellet der ho budde. Etter det Hordaland Folkeblad kjenner til er det grunn til å tru at personar som har tilhald i kommunen kalla inn forsterkningar frå Bergen. Aden går alltid med valdsalarm, og etter ei vurdering av trugselssituasjonen sytte to politkonstablar ved Kvam og Samnanger lensmannskontor for vakthald under arrangementet på Kvam folkebibliotek i går kveld. Som resultat av trugslane avlyste Øystese gymnas det planlagde føredraget på skulen i dag tidleg. Aden kjenner seg ikkje trygg og seier at kommunen har store problem. Ho presiserer at problema gjeld nokre ytst få i kommunen. Ifølgje Aden har lærarane sett problemet, men ingen veit korleis dei skal ta tak i det.
– Det er mangel på leiing. Når kommunen tek i mot flyktningar har dei plikt til å følgja opp. Dette vert tydelegvis ikkje gjort i Kvam. Akkurat no er det rett og slett ikkje bra å vera i Kvam. At nokon kan truga meg slik er uakseptabelt, seier Aden.
Rådmann Arild McClellan Steine tykkjer fyrst og fremst at saka er lei. Han understrekar at kommunen tek avstand frå trugsmåla. Han er likevel usamd med Aden i at det er mangel på leiing i Kvam herad. Rådmannen meiner kommunen følgjer opp flyktningane.
– Kring ti prosent av innbyggjarane i Kvam er innvandrarar og integrering er eit viktig felt for oss. Me er ikkje på langt nær gode nok, men kommunen brukar mykje tid og ressursar på at integreringa skal vera god, seier Steine.
Han seier at kommunen har ein hyppig dialog med det muslimske miljøet i Kvam.
– Dette er kriminelle handlingar utførde av enkeltindivid, og kvar einskild lyt stå ansvarleg for eigen oppførsel, seier rådmannen. 
 

Straumbrot etter lynnedslag
Publisert: 16.12.2014
Store delar av Norheimsund var utan straum ein kort periode i ettermiddag. HF får ikkje kontakt med Kvam kraftlag, men det er grunn til å tru at straumen forsvann som følgje av eit lynnedslag.

Bilulukke på Bjelkanes
Publisert: 16.12.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Ein bil fekk sleng og trefte fjellveggen på fylkesveg 7 mellom Bjelkanes og Fyksesund like før klokka 12.30 i dag. Føraren av bilen mista kontrollen over bilen og trefte støypekanten. Deretter trefte bilen fjellveggen og hamna i køyrebana på motsett side.  To personar som sat i bilen vart sendt til legevakt og seinare sjukehus med lettare skadar, opplyser lensmann Terje Sperrevik i Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt. Brannvesen og fleire politipatruljar rykte ut til staden. To patruljar frå UP dirigerte trafikken, og vegen opna kort tid etter.
Det er vanskeleg føre på fleire vegar i kommunen i dag. Lensmannen oppmodar trafikantar om å avpassa farten etter tilhøva.

Permitterer etter oljeprisfall
Publisert: 16.12.2014
                                                                                                                                                             Foto: Bård Valvatne
 
Prisen på eit fat råolje har stupt denne hausten. Prisfallet gjer at oljeselskapa investerer mindre og dette råkar mange verksemder på Vestlandet. Jondal stål AS leverer mellom anna deler til pumper som vert brukt i oljeindustrien. Dagleg leiar Egil Hamarsland (bildet) fortel at ordrebøkene er tynnare enn på lenge. Frå 1. desember måtte verksemda permittera sju tilsette.

Julestemning i Strandebarm
Publisert: 09.12.2014
                                                                                                                                                  Foto: Vilde Grimelid Oppedal
 
Laurdag var det julestemning for store og små på Kinck-garden i Strandebarm. Nissebesøk, ansiktsmåling og turar med fjordhesten hallingjon var populært blant borna.
Dei vaksne kunne velja og vraka mellom ei rekkje handverksprodukt og kortreist mat.
Les meir i HF i dag.

Delte ut gåver til store og små
Publisert: 05.12.2014
                                                                                                                                                                Foto: Bård Valvatne
 
Julekvelden kom tidleg for 16 organisasjonar i Kvam og Jondal. Sparebankstiftinga Hardanger opna gåvesekken og delte ut til saman 2,1 millionar kroner.Overrekkinga av gåvebevisa fann stad på Thon hotell Sandven måndag kveld. Sjølve utdelinga stod Gunnar Skeie, dagleg leiar i stiftinga

Ny butikk i drivhuset
Publisert: 03.12.2014
                                                                                                                                                               Foto: Lars Arvid Oma
 
I helga opna den nye butikken til Berge Gard & Gartneri. Mange stakk innom for å sjå nærare på konseptet. I eine enden av drivhuset er det rydda plass og innreia ein butikk og kafè som byd på litt av kvart. Blomar og buskar med tilbehør av alle slag, sjølvsagt, men også mykje anna.
– Det er kjekt å vera i gang, seier dagleg leiar og eigar Anne Grete Berge.
Les HF tysdag 2. desember.

I pengenaud
Publisert: 28.11.2014
                                                                                                                                                                Foto: Bård Valvatne
 
Hardanger kunstskule (HAKU) er snart tom for pengar og risikerer å måtta stengja over nyttår. No vonar skulen at Kvam herad kan stilla med naudhjelp slik at skulen kan driva vidare.
Kommunen har allereie løyvd over ein million kroner til skulen. Les meir i HF i dag.

Historisk bokbåt-besøk
Publisert: 24.11.2014
                                                                                                                                                                Foto: Bård Valvatne
 
For første gong i historia la bokbåten Epos til kai i Øystese som bokbåt. Epos har tidlegare berre vitja staden som turistrute om sommaren. Laurdag vart det litterær underhaldning for både store og små ombord på båten.
Les meir i HF tysdag.

Vann pris for animasjonsfilm
Publisert: 21.11.2014
                                                                                                                                                                Foto: Åsmund Soldal
 
Tord Torpe (29) frå Øystese vann nyleg gull i tevlinga Visuelt saman med kameraten Magnus Nyquist. Filmen Biblioteket var svært populær hos juryen. Les meir i HF fredag.

Slit i pleie- og omsorgssektoren
Publisert: 21.11.2014

Under budsjettkonferansen i Kvam herad tysdag kom det fram at kapasiteten på sengeplassar innan pleie og omsorg er sprengt. Dette gjer at kommunen i år har brukt over ein million på å ha paseintar liggjande på sjukehus.
Politikarane skal forsøka å finna ei løysing i budsjettet. Administrasjonen har ikkje komme med forslag til kva som kan gjerast. Les meir i HF i dag.


HF presiserer
Publisert: 19.11.2014
HF skreiv tysdag at ordførar Asbjørn Tolo (H) i Kvam sikra to ekstra millionar frå kompensasjonen for arbeidsgjevaravgift til Hardangerbadet AS. Det er ikkje korrekt at pengane er i boks. Tolo har fått styringsgruppa som tilrår fordeling av pengane, til å støtta løyvinga i ei førebels innstilling. Den endelege innstillinga skal avgjerast i eit telefonmøte i dag, noko som går fram av artikkelen inni avisa, men ikkje i tilvisinga på framsida. Seinare skal fylkesutvalet ta den endelege avgjerda om fordelinga.
HF bed om orsaking.

E16 er open for alle
Publisert: 09.11.2014
Foto: Bente Bergstø, Statens vegvesen
 
Etter å ha vore stengd for tunge køyretøy i nokre dagar, vart europaveg 16 sundag opna att aust for Evanger. Dermed vil tungtrafikken i Kvam truleg avta. Statens vegvesen håpa å opna vegen att laurdag, men det gjekk ikkje på grunn av ei ny utgliding av vegen ned i elva.

Tungtrafikk dundrar gjennom Kvam
Publisert: 04.11.2014
Køyretøy på over 7,5 tonn må dei neste dagane køyra gjennom Kvam i staden for på europaveg 16 mellom Bergen og Voss. Årsaka er at europavegen aust for Evanger fekk store skadar i flaumen sist veke. Ein geotekniknar granska staden måndag. Konklusjonen var at det ikkje var forsvarleg å lata tyngre køyretøy bruka vegen, som manglar delar av fundamentet, melder Statens vegvesen i ei pressemelding.

Legg fram budsjett
Publisert: 04.11.2014
I ettermiddag presenterer rådmannen i Kvam budsjettframlegget for 2015. Onsdag presenterer rådmannen i Jondal budsjettutkastet.

Åtvarar mot bandittar
Publisert: 04.11.2014
Politiet åtvarar mot omreisande kjeltringar i Hordaland. Ei rekkje stader har det vore grove tjuveri i bedrifter, mellom anna Tide og Kiwi. Tjuvane tek seg inn gjennom vegger og dører, og stel store gjenstandar. Aktiviteten framstår som organisert, melder Marit Erstad ved Kvam og Samnanger lensmannskontor. Ho oppmodar alle om å følgja godt med og melda frå til politiet dersom dei oppdagar noko uvanleg.

Dansa for Iren
Publisert: 04.11.2014
Foto: Bård Valvatne

Mange strøymde til idrettshallen i Øystese sundag for å dansa zumba. I same slengen hjelpte dei Iren Linga, som er råka av ALS og ynskjer å prøva nye medisinar.
Les meir i HF i dag.

Kjem dårleg ut av ny rapport
Publisert: 04.11.2014
Rådmannen i Jondal har ikkje følgt opp alle punkta i ein revisjonsrapport frå 2010. I ein ny rapport kjem det fram mellom anna at datasystemet Kvalitetslosen enno ikkje er skikkeleg innført i kommunen, nesten seks år etter at det vart kjøpt.
Den nye forvaltingsrevisjonsrapporten vert drøfta av kommunestyret onsdag.
Les meir i HF i dag.

Dugnad for villaksen
Publisert: 04.11.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Villaksentusiastar hadde nyleg dugnad i Steinsdalen. Eit par hundre oppdrettslaksar vart målte og tekne prøvar av, og det vart bygt stamfiskbur.
Les meir i HF i dag.

Feira ny plate
Publisert: 04.11.2014
Foto: Bård Valvatne

Ho er mykje omtala. Laurdag vart ho endeleg sett fri, storbandfjordjazzplata til Hardanger Big Band og Gisle Torvik.
Les meir i HF i dag.

Endeleg vart det siger
Publisert: 04.11.2014
Foto: Bård Valvatne

Det ferske damelaget til Kvam handballklubb vann sundag endeleg i 8. divisjon. Då sigeren omsider kom, vart han stor.
Les meir i HF i dag.

Trippelkor på Tangerås
Publisert: 04.11.2014
Foto: Bård Valvatne

Tre kor slo røystene saman i Strandebarm laurdag. Du kan lesa om konserten i HF i dag.

Sjef for ein dag
Publisert: 04.11.2014
Foto: Marthe Haugdal, Noregs bondelag
 
Korleis er det å vera organisasjonssjef i Noregs bondelag? Otto Galtung (biletet) har prøvd.
Les om røynslene hans i HF i dag.

Ser framover i fotballklubbane
Publisert: 31.10.2014
Foto: Bård Valvatne

Medan Norheimsund rykte ned til 5. divisjon etter ein helst trasig sesong, fekk Øystese ein sesong på det jamne i 3. divisjon.
I HF i dag kan du lesa kva tankar trenarane gjer seg om vegen vidare.

Trebåtar opp og i mente
Publisert: 31.10.2014
Peder Viken (t.v.) og Vidar Eide sr. (t.h.) har vore to av informantane til Peter Helland-Hansen i bokarbeidet.
Foto: Bård Valvatne

Peter Helland-Hansen har skrive fire hundre sider om trebåtbygging, inkludert ei oppskrift på bygging av ein klassisk strandebarmar. Denne veka var det bokslepp på Hardanger fartøyvernsenter.

Avhengige av båt i Klyve
Publisert: 29.10.2014
Både skuleborn og vaksne tok båten frå Porsmyr klokka 15 onsdag. Olav Mæland og Even Bakke hjelper folk om bord.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Vegen til Klyve vart stengd i går kveld etter eit ras. Det er sett opp kommunal båtskyss mellom Klyve og Porsmyr, med Olav Mæland som båtførar. Ifølgje kvam.no er det uvisst når vegen kan opna att. Heradet åtvarar mot å gå inn i rasområdet.

Hus råka av ras på Steine
Publisert: 28.10.2014
Foto: Helge Neteland
 
Eit hus (biletet) vart råka av jordras på Steine i Steinsdalen tysdag ettermiddag, melder operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt. Huset vart evakuert sundag etter at det gjekk eit jordras like ved. Det er fare for at nabohuset, som også vart evakuert i helga, kan verta råka av ras. Ingen er skadde.
HF var på staden i kveld. Tilsynelatande er eit lite uthus eller eldhus teke av raset. Hovudhuset er treft av jordmassar, men er ikkje flytta av raset.
Poliitet melder at det har gått eit ras ved Fyksesundvegen 543 i kveld, ved fylkesvegen vest for Fyksesund. Raset skal ikkje vera stort, men skal ha råka eit hus. Det lokale poltiiet og kommunegeologen er varsla om hendinga. Ingen er skadde, men det skal vera evakuert éin person, ifølgje operasjonssentralen.
Ifølgje nettsida til Kvam herad er vegen til Skutlaberg i Norheimsund stengd ved avkøyrsla til Utroningen på grunn av rasfare. Gangvegen langs Movatnet i Norheimsund er stengd på grunn av ras og rasfare.
Ein bekk på Norheim gjekk over sine breidder i går kveld, og det vart vurdert evakuering av fleire hus då vatnet strøymde nedover Mjølstølvegen til fylkesveg 130.
 
Biletet viser krysset mellom Mjølstølvegen og fylkesveg 130 i går. Privatpersonar måtte ta ansvar til Kvam herad fekk melding om hendinga.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Steinsdalsbøndene fekk prøva ei ny øving i dag: rundballefiske.
Foto: Lars Arvid Oma
 
Øysteseelva var stri tysdag.
Foto: Lars Arvid Oma

Våte vegar
Publisert: 28.10.2014
Det ausar ned i Kvam tysdag. Nokon har ein jobb å gjera med å hanka inn siloballar i fri flyt i Movatnet.
Foto: Silja Brattli Tolo
 
Operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt opplyser at det er mykje overvatn på vegane i fylket, og oppmodar bilistane om å ta det roleg på grunn av risikoen for vassplaning. Sjåførane vert i tillegg oppmoda om å ikkje spruta vatn på dei mjuke trafikantane. Sistnemnde vert bedne om å bruka refleks.

Barnehagedag i planutvalet
Publisert: 28.10.2014
Fleire reguleringsplanar for barnehagar, plattingsaka i Skipadalen og ei sju år gamal refusjonssak i Vikøy er mellom godbitane på saklista til planutvalsmøtet onsdag.
Du kan lesa om sakene i HF i dag.

Ikkje gorgar, ikkje skrothaugar, ikkje fraglar, men dozerar
Publisert: 21.10.2014
Foto: Even Norheim Johansen

Dozerane er ein gjeng frivillige, velvillige og unge kvemmingar som står på for å gje ungdomar ein god møteplass i form av Ungdomsbasen. Torsdag fekk dei eldsjelprisen til Grannehjelpa.
Les meir i HF i dag.

Romslegare på Fonnavegen
Publisert: 21.10.2014
Foto: Andreas Skogseth

Den øvste delen av vegen til sommarskisenteret på Folgefonna er utvida. Det same er parkeringsplassen ved senteret. Målet er mindre kaos på dagar med tor utfart. Jondal kommune spanderer, med god hjelp frå ein stor auke i bompengeinntektene etter at den nye bomstasjonen kom på plass.
Les meir i HF i dag.

Set pris på innsatsen
Publisert: 21.10.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Iren Linga (biletet) i Øystese har den alvorlege sjukdomen ALS. For å gje henne høve til å prøva nye medisinar, har zumbadansar Ingrid Valencia og andre engasjerte byrja samla inn pengar. 2. november vert det eit dansearrangement på barneskulen i Øystese. Inntektene går til Linga, som er takksam og glad for at folk bryr seg.
Les historia i HF i dag.

Svingande tonar i Øystese
Publisert: 21.10.2014
 Frå venstre: Tarjei Flotve, Stein Pedersen, Bjørn B. Pedersen og Arve Tolo i Last Explosion øvde i Skipadalen tysdag.
Foto: Sigbjørn Linga

Til helga arrangerer Bergen Beat Club oktoberfestival i Øystese for andre år på rad. Mellom deltakarane er to band frå Kvam: Last Explosion og Lunick Five.
Les meir i papiravisa i dag.

Bøy og tøy og lått
Publisert: 21.10.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Slik ser latteryoga ut. Beate Gauden Lid (med ryggen til) fekk kvemmingar i både Norheimsund og Øystese sentrum ut av komfortsona midt på lyse fredagen i Kvammaveko.

Samla inn til vatn i ausande regn
Publisert: 21.10.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Heid Nygard (t.h.) var klar med kronene då bøsseberar Ingunn Gule Langeland dukka opp på Børvenes sundag ettermiddag. I eit saftig regnvêr samla tv-aksjonistane inn pengar til betre vassforsyning heilt andre stader i verda.
Les meir i HF i dag.

Heidra med pris
Publisert: 21.10.2014
Kreativitetsprisen vart delt ut på folkefesten i Kvammaveko. Frå venstre: Siriann Lillevik, Sidsel Haugen, Reidun Braut Kjosås, Mari Guntvedt og Rikke Philippi. Sistnemnde er prosjektleiar for verdsdagen.
Foto: Silje-Carine Kikut Moen

Postkortstuntet i samband med verdsdagen for psykisk helse i fjor var så kreativt at det vann kreativitetsprisen til organisasjonen som står bak dagen.
Les meir i HF i dag.

Folkefest med humor og alvor
Publisert: 21.10.2014
Foto: Even Norheim Johansen

Konferansier og morokvinne Christine Hope (biletet) og ei rekkje scenevande kvemmingar trekte fullt hus på folkefesten i Kvammaveko torsdag.
Les meir i HF i dag.

Fargesterk årstid
Publisert: 16.10.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Er du i tvil om at hausten kan vera vakker? Vent og sjå i HF fredag.

Grubla over tomteframtid
Publisert: 16.10.2014
Foto: Vilde Grimelid Oppedal

Måndag la fleire tital hovudet i blòt for å finna idear om kva tomta der den tidlegare ungdomsskulen i Norheimsund ligg.
Les meir om idédugnaden i HF fredag.

Raskt unntak frå reglane
Publisert: 09.10.2014
Foto: Vilde Grimelid Oppedal

Bilistar som skal med ferja til Jondal, treng ikkje i like stor grad som før frykta venting på grunn av gassbilar. Norled AS har fått dispensasjon frå reglane som tok til å gjelda 15. september. Dermed er det meste som før.
Les meir i HF fredag.

Historiebok på plass
Publisert: 09.10.2014
Foto: Bård Valvatne
 
Årets utgåve av Gamalt frå Kvam er klar. Utgjevaren freistar lausriva den årlege publikasjonen frå julestempelet, fortel Marie E. Skutlaberg (biletet).
Les meir i HF fredag.

Ulukke i Tørvikbygd
Publisert: 09.10.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Ein traktor og ein bubil kolliderte torsdag ettermiddag ved Augestad i Tørvikbygd. Politiet, ambulansepersonell og brannvernet rykte ut til staden. Ingen vart skadde, ifølgje operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt.

I sving døgeret rundt
Publisert: 07.10.2014
For å verta ferdig til nyttår, vil Statens vegvesen frå og med komande veke ha folk i sving døgeret rundt i Tokagjelet. Det melder vegvesenet i ei pressemelding.

Sider, frukt, musikk, kjøp og sal
Publisert: 07.10.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Torbjørn B. Løtvedt og Malene Rogdaberg Trå (biletet) var mellom dei som underheldt publikum på Hardanger frukt- og siderfestival i helga. Festivalen var ein stor suksess, meiner arrangørane sjølve.
Les meir i HF i dag.

Til topps utan tau og sele
Publisert: 07.10.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Are M. Opsanger (biletet) var dei som klamra seg til veggen då det nye buldrerommet til Kvam klatreklubb vart markert med kakefest rett før sommarferien.
Les meir om rommet i HF i dag.

Namnet på omkomen offentleggjort
Publisert: 06.10.2014
Det var  69 år gamle Trygve Johannes Urheim som vart funnen i sjøen i Ålvik sundag, opplyser politiet til HF måndag ettermiddag.

Fann død person i Ålvik
Publisert: 04.10.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Ein mann vart i ettermiddag funnen død i sjøen ved båthamna i Ålvik (biletet). Poltiiet vart varsla om hendinga 16.40. 17.07 vart personen konstatert død, etter at det vart forsøkt hjarte- og lungeredning. Personen vart berga på land av ein privatperson, fortel operasjonsleiar Morten Kronen i Hordaland politidistrikt.
Kronen seier til bt.no at mannen er i slutten av 60-åra og busett i Ålvik. Truleg har han hamna i sjøen medan han freista fjerna taurestar frå propellen. Båten låg på rek med restar av tau i propellen, ifølgje operasjonsleiaren.
Les meir i HF tysdag.

Dramatikk på Kvamskogen
Publisert: 02.10.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Kva gjer ein Framnes-buss og væpna politifolk på same biletet?
Svaret får du i HF fredag.

Testar ny teknologi
Publisert: 02.10.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Lukka anlegg for oppdrett av fisk kan vera framtida. Eit slikt anlegg vert for tida testa i Skånevik, med gode resultat. HF har vitja anlegget.
Les meir i avisa fredag.

Vil fjerna bankkontor i Jondal
Publisert: 30.09.2014
Foto: Vilde Grimelid Oppedal

Sparebanken vest vil leggja ned avdelingskontoret i Jondal for å møta framtidige bankbehov, melder banken i ei pressemelding. Les meir i HF fredag.

Truleg siste spikar i Tolomarka-kista
Publisert: 30.09.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Tolomarka barnehage vart ikkje berga i kveldens heradsstyremøte i Kvam rådhus. KrF føreslo å ikkje leggja ned barnehagen, men fekk berre støtte av SV, KTL og Lars R. Djupevåg (V).
Les meir i HF fredag.

Stor fangst i lite tidsrom
Publisert: 29.09.2014
80 oppdrettslaksar vart fanga i Steinsdalselva i helga.
Les meir i HF tysdag.

Betre deltaking enn i fjor
Publisert: 29.09.2014
Foto: Sverre Jervell
 
80 deltok i Øystesetrimmen sundag. Les meir i HF tysdag.

Ser mørkt ut for Norheimsund
Publisert: 29.09.2014
Trenar Bjørn Atle Austevoll meiner spelarstallen er vel tynn for tida.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Norheimsund styrer mot nedrykk. Laurdag vart det tap i ein såkalla sekspoengskamp i 4. divisjon. Men framleis er det teoretisk mogeleg å berga plassen.
Les meir i HF tysdag.

Leikar med tanken på polygami i Jondal
Publisert: 22.09.2014
Jondal kommune er villig til å flørta i fleire retningar når kommunane skal freista finna einannan. Spørsmålet er kor aktiv kommunen skal vera. Det vart drøfta av formannskapet sist veke.
Les meir i HF tysdag.

Klage på klage i Hamnen
Publisert: 22.09.2014
Mellom anna ei omstridd dispensasjonssak i Hamnen i Øystese står på saklista til planutvalet onsdag. Du kan lesa meir om både den saka og fleire andre saker i HF tysdag.

Vil fjerne elvevern
Publisert: 22.09.2014
I den opne timen i formannskapsmøtet tysdag vil Kvam kraftverk AS orientera om ei utgreiing av kraftproduksjon i det freda Myklavassdraget, som Steinsdalsfossen er del av.
Les meir i HF tysdag.

Rullar og går på Sjusete
Publisert: 22.09.2014
Den nye rulleskibanen på Sjusete vart opna sundag. Les meir i HF tysdag.

Bortesiger til Øystese
Publisert: 21.09.2014
Øystese slo Vard Haugesund 2 på bortebane i dag. Matias Møvik skåra det einaste målet i kampen. Kvemmingane passerte dermed motstandaren på tabellen.

Sprang for Tanzania
Publisert: 21.09.2014
Elevar på Kvam ungdomsskule sprang onsdag mange rundar i bygda til inntekt for SOS barnebyar i Tanzania. Sjå HF som kom fredag. 

Barnehagar vert dyrare
Publisert: 21.09.2014
Dei nye barnehagane i Kvam skulle kosta 82 millionar kroner, opplyste rådmannen då heradsstyret i fjor vedtok å investera. No opplyser han at kostnaden vil verta 118 millionar kroner. Les meir i HF som var fredag.

Brenn for å formidla
Publisert: 21.09.2014
Evy Kleivane engasjerer seg i mykje. Så lenge ho får formidla noko trivast ho godt. I haust tok ho over som ny rektor ved Norheimsund vidaregåande skule. Les HF som kom ut fredag.

Volleyball frå morgon til kveld
Publisert: 08.09.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Kring sytti unge volleyballspelarar var i helga samla til "kickoff" før sesongen brakar laus for alvor. I Øystese fekk dei både instruksjonar og sosialt samvere.
Les meir i HF tysdag.

Tek ansvar med godt humør
Publisert: 08.09.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Arne-Kristian Glück-Teigland har overlate roret i Bygdalarm til Kirsti Aksnes. Fredag møttest dei på Storeteigen for å markera hendinga.
Les meir i HF tysdag.

To Aksnes-skåringar i ny siger
Publisert: 08.09.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Stig Edvin Aksnes (biletet) dreg kanskje på åra, men veit framleis kvar målet står. Sundag hadde han eit par fingrar med i spelet då Norheimsund knuste Brann 3 i 4. divisjon.

Leita etter lagnaden til brevven
Publisert: 04.09.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Som lita jente fekk Brit Aksnes (biletet) ein amerikansk musikar som leikekamerat og nabo på Øvre Aksnes. Så forsvann han brått, men dei to brevveksla i om lag tjue år. Til sist ville Aksnes finna ut kva som hende med mannen. Resultatet er radiodokumentaren Brev frå Warren, som vert sendt på NRK P2 laurdag.
Les meir i HF fredag.

Nytt tilbod i Kvam
Publisert: 04.09.2014
Foto: Vilde Grimelid Oppedal
 
Devika Fossen (biletet) etablerer yoga- og pilatesstudio i Norheimsund.
Les meir i HF fredag.

Ynskjer fleire kvinner med makt og påverknad
Publisert: 02.09.2014
Lokalpolitikken bør dreia seg om meir enn vegar, næring og kloakk, meiner leiar Ingunn Karin Torvik i Senterkvinnene i Hordaland. Difor tek Sp i Kvam initiativ til å få fleire kvinner engasjerte i lokalpolitikk. Oppskrifta er ein rein kvinnekveld på Sutalaus i Øystese torsdag.
Les meir i HF i dag.

Held på 27 medlemer
Publisert: 02.09.2014
Kvam heradsstyre vert like stort dei neste fire åra. Berre Frp og Ap ynskjer å redusera talet på representantar.
Les meir i HF i dag.

Fryda seg med høyet
Publisert: 02.09.2014
Torkjell Vik kastar Jenny i tørrhøyet. Dei andre ventar meir eller mindre fint i kø.
Foto: Sigbjørn Linga

Fredag møttest svært unge og svært gamle til hesjing på Storeteigen i Øystese. Dei fyrste stod for arbeidet, dei siste for instruksjonane.
Les meir i HF i dag.

Offensivt Norheimsund-lag vann jamn kamp
Publisert: 02.09.2014
Foto: Sverre Jervell
 
Norheimsund slo Gneist 1–0 laurdag, og tok dermed tre viktige poeng i kampen for å halda seg i 4. divisjon.
Les meir i HF i dag.

Takka for seg med storsiger
Publisert: 30.08.2014
 
Foto: Sigbjørn Linga
 
Øystese feia Frøya av banen med 6–0 i 3. divisjon i dag. Kampen var den siste for Cato Guntveit.
Les meir i HF tysdag.

Tok farvel med gamal følgjesvein
Publisert: 29.08.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Tor Øystein Holm er 77 år gammal. I 66 av dei har han hatt den same sykkelen. Tysdag skilde dei lag.
Les meir i HF i dag.

Fekk testa presisjonen på stølen
Publisert: 29.08.2014
Foto: Tørvikbygd skyttarlag

Trass dårleg vêr kom kring førti personar til Ryssing i Tørvikbygd for å markera Skytingens dag.
Les meir i HF i dag.

Testa gjetareigenskapane i Steinsdalen
Publisert: 29.08.2014
Marianne Byrkjeland frå Kvam vart nest best i klasse 1 med hunden Ancnoc. Klassevinnar vart Lars Grønnstad og Rikki (t.v.). Nummer tre var Steffen Haug og Toya. 
Foto: Liv S. Lyngstad
 
 
Sundag vart det arrangert gjetarhundprøve på Steine i Steinsdalen. 39 hundar deltok. Les meir om aktiviteten i HF i dag.

Kåre Marøy frå Radøy prøver å dirigera hund og sauer inn i garden.
Foto: Sigbjørn Linga

Nytt Haku-år i gang
Publisert: 29.08.2014
Foto: Vilde G. Oppedal

Hardanger kunstskule er i gang med skuleåret. 13 elevar prøver denne veka å verta kjende med einannan gjennomn kunsten.
Les meir i HF i dag.

64 kampar, kring 250 spelarar
Foto: Sigbjørn Linga

Sparebanken vest sommarcup samla hundrevis av unge fotballspelarar til stor aktivitet i Norheimsund laurdag.
Les meir i HF i dag.

Hevda seg i EM
Publisert: 26.08.2014
Foto: Jørgen Steffensen

Sunniva Helland-Hansen (t.v.) frå Øystese og Sofie Perrens hamna på 8. plass i EM i klasse U18 i sandvolleyball sist veke. Jentene tok seg lett vidare frå det innleiande spelet.
Les meir i HF i dag.

Samla til krinsstemne
Publisert: 26.08.2014
Lars Kristian Holt (t.v.) og Morten Øyeflaten i Strandebarm skyttarlag var mellom deltakarane på krinsstemnet. Sistnemnde vart rekruttmeister.
Foto: Sigbjørn Linga


Magne Lysen slo til og vart krinsmeister i baneskyting på heimebane i Tørvikbygd laurdag.
Les meir i HF i dag.

På jakt etter haik og arbeid
Publisert: 22.08.2014
Foto: Bård Valvatne
 
Kva gjer denne karen i vegkanten i Ytre Ålvik? Kvifor går han slik kledd? Kva ber han på?
Svara står i dagens HF.

Sherpar hjelper hardingar
Publisert: 22.08.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Sherpaer frå Nepal har rusta opp Pilegrimsvegen og Buførevegen frå Jondal til Ullensvang.
Du kan lesa om prosjekta i HF i dag.

Øystese møtte overmenn
Publisert: 22.08.2014
Foto: Bård Valvatne
 
Morten Madsen Skeie (biletet) sleppte inn tre mål mot Haugesund 2 i 2. divisjon måndag. Det var eitt for mykje til å ta poeng.
Les om fotballkampen i HF i dag.

Friluftsleir på Kvamsøy
Publisert: 19.08.2014
Foto: Bård Valvatne
 
Ei rekkje born og unge deltok på friluftsleiren på Kvamsøy sist veke. Leiren var i regi av speidarrørsla i Hordaland.
Les meir i HF i dag.

Regulerte noko, vil byggja noko anna
Publisert: 19.08.2014
Grunnarbeidet med grillhytta vart sett i gang før løyvet var på plass.
Foto: Vilde Grimelid Oppedal

Strandebarm båtlag regulerte eit grindverksbygg ved båthamna på Tangerås, men ynskjer i staden å setja opp ei lafta grillhytte med åtte kantar. Kvam herad sette foten ned, til irritasjon for båtlaget og grendeutvalet.
Les historia i HF i dag.

Trivnad i sentrum på fotballskule
Publisert: 19.08.2014
Andrea Fosso (t.v.), Ronja Garen og Camilla Økland lærte mykje på fotballskulen. – Eg har blant anna lært å skyta med vrista og å triksa, seier Fosso. 
Foto: Vilde Grimelid Oppedal


Fotballskulen i Norheimsund samla kring sytti born sist veke. Du kan lesa om hendinga i HF i dag.

Utvidar staben med ti årsverk
Publisert: 19.08.2014
Solbjørg Hjartnes og kollegaene hjå ISS Facility Services vert snart fleire.
Foto: Sigbjørn Linga
 
ISS Facility Services AS i Steinsdalen utvidar staben med ti årsverk på grunn av nye arbeidsoppgåver.
Les meir i HF i dag.

Kollisjon i Øystese
Publisert: 15.08.2014
Ein truck og ein moped kolliderte på fruktlageret i Øystese rett etter klokka 15 fredag, og politiet rykte ut til staden. Mopedisten skal vera lettare skadd, melder operasjonssentralen til politiet i Hordaland.  Føraren av mopeden var medviten etter ulukka og har blitt sett til av ein sjukepleiar som tilfeldigvis kom forbi. Han har fått behandling på staden, og ambulansen er på veg, ifølgje politiet. 

Høgt oppe i NM
Publisert: 15.08.2014
Både Bjørnar Sandnes Lillefosse og Frida Berge gjorde det skarpt i noregsmeisterskapen i friidrett for juniorar nyleg. Dei har ei fortid i Strandebarm idrettslag.
Les meir i HF i dag. 

Informasjon med berre brosjyrar
Publisert: 15.08.2014
Kristina Åkre og Wenche Rykkje (t.h.) hjå Min blom i Tunet får ein del turistar på besøk som følgje av at turistinformasjonen ikkje er bemanna.
Foto: Bård Valvatne
 
Turistinformasjonskontoret i Øystese er ikkje lenger bemanna. Ikkje alle synest det er ei rett avgjerd.
Les meir i HF i dag.

Listhaug vitja Kvam
Publisert: 15.08.2014
Ordførar Asbjørn Tolo (H) ynskjer statsråden velkomen, under oppsyn av Bjørgulv Hauger og Jan Tjosås.
Foto: Vilde Grimelid Oppedal
 
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) sette beina på kvamsk jord nokre timar tysdag. Grunnen kan du lesa i HF i dag.

Millionprosjekt utan lukkeleg slutt
Publisert: 12.08.2014
Foto: Even Norheim Johansen

Kva gjer denne båten under presenning like ved Sandvenholmen i Norheimsund? Kva er historia hans?
Svara får du i HF i dag.

Ville akseptera hyttekjempe
Publisert: 12.08.2014
Bjørgulv Hauger (Frp, til venstre) var arkitekten bak framlegget om dispensasjon for utvidinga av denne hytta. Biletet er frå ei synfaring i vår.
Foto: Sigbjørn Linga

Eit mindretal i planutvalet røysta 7. mai for å godta utvidinga av ei hytte på Kvamskogen til 234 rutemeter. Det er nesten dobbelt så mykje som kommunedelplanen opnar for i området.
Les meir i HF i dag.

Skår vann feltfinalen
Publisert: 10.08.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Kjetil Skår (biletet) frå Tørvikbygd heldt hovudet kaldt og vann omskytinga i feltfinalen i klassen for eldre rekruttar. Dermed vann han klassen på Landsskyttarstemnet i Sandnes sist veke.
Les meir i HF tysdag.

Stakk av frå skadd mur
Publisert: 08.08.2014
Foto: Bård Valvatne
 
Nokon ser ut til å ha krasja i kyrkejgardsmuren i Øystese. Kyrkjegardsarbeidaren veit ikkje kven som står bak, men konstaterer skadane tyder på ein kraftig smell.
Les meir i HF i dag.

Får Dario Cologna i form
Publisert: 08.08.2014
Foto: Even N. Johansen

Torstein Drivenes frå Kvam er trenar for det sveitstiske langrennslandslaget.
Les meir i HF i dag.

Leir ikkje noko latmannsliv
Publisert: 08.08.2014
Foto: Vilde Grimelid Oppedal

Bordtennisleiren i Norheimsund vert avslutta med turnering i dag.
Les om leiren i HF i dag.

Krutnes nesten til topps
Publisert: 08.08.2014
Etter to omskytingar måtte Sverre Krutnes frå Jondal sjå seg slegen i kampen om sigeren i banefinalen i klasse veteran 65 på Landsskyttarstemnet i Sandnes onsdag.
Les meir i HF i dag.

HF rettar skytetid
Publisert: 06.08.2014
HF opplyste i tysdagsavisa at Liv Sollesnes frå Jondal skal skyta på banen på Landsskyttarstemnet i dag klokka 11.45. Det rette er at ho skyt klokka 16.25. Klokka 13.15 er Ola Tore Dokken i tet med 248 poeng.

Kom til 8.-delsfinalen
Publisert: 05.08.2014
Foto: Privat
 
Jenter 16-laget til Øystese fotball gjorde det godt i Norway cup sist veke.
Les meir i HF i dag.

Skår til ny finale
Publisert: 05.08.2014
Kjetil Skår frå Tørvikbygd fekk fullt hus i feltløypa på Landsskyttarstemnet i Sandnes i dag. Dermed er han klar for finale både i bane- og felttevlinga i klasse eldre rekrutt. Han prikka inn 57 av 60 poeng i den såkalla minneskytinga, som er del av feltrunden.

Langt frå toppen
Publisert: 05.08.2014
Det vart ingen suksess for Hardanger og Voss skyttarsamlag i samlagsskytinga for rekruttar og juniorar på Landsskyttarstemnet i Sandnes måndag. Laget, med éin jondøling og tre kvemmingar, enda på 26. plass med 389 poeng. Kjetil Skår (100) frå Tørvikbygd, Andreas Solheim Wikane (98) frå Jondal, Kristi Skår (96) frå Tørvikbygd og Andreas Brekke (93) frå Strandebarm representerte samlaget.
Nordmør skyttarsamlag vann tevlinga med 398 poeng.
Sverre Krutnes frå Jondal og Arne Berge frå Norheimsund og Øystese skyttarlag har kvalifisert seg for finalen i både bane- og feltskyting i klasse veteran 65.
Les meir i HF i dag.

I gang i ny avdeling
Publisert: 05.08.2014
Foto: Vilde Grimelid Oppedal
 
Berre to små karar var på plass då HF var innom den nye barnehageavdelinga Bortigarden i Norheimsund måndag føremiddag. Avdelinga held til i brakker på grusbanen i Norheimsund. Brakkene har vorte reiste i ekspressfart i sommar.
Les meir i HF i dag.

Frå den eine til den andre
Publisert: 05.08.2014
Foto: Bård Valvatne

Jonatunet er for tida i kommunal eige. Men det varar ikkje lenge.
Les meir i HF i dag.

Frå gras- til grusdekke
Publisert: 03.08.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Torevêret 26. juli medførte så store nedbørsmengder at stølsvollen i Kvannvik i Fitjadalen vart dekt av eit tjukt lag med stein, grus og slam.
Les meir i HF tysdag.

Heite dagar
Publisert: 21.07.2014
Mange fann vegen til stranda i Øystese sentrum sundag ettermiddag.
Foto: Sigbjørn Linga

Måndag ettermiddag varslar yr.no 35 varmegrader i Kvam onsdag. I sjøen er temperaturen godt over 20 grader for lengst. Då er det ikkje så rart mange av dei mest nytta strendene yrer av liv og røre.

Finn helsebot og sjelefred i fjellet
Publisert: 21.07.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Trude Bru og Kjell Urheim brukar fjellet som helsebot. Tysdag kan du lesa om dei flittige fjellvandrarane i HF.

Færre vil gå på skule i Kvam
Publisert: 15.07.2014
Både Øystese gymnas og Norheimsund vidaregåande skule slit med låge søkjartal.
Les meir i HF i dag.

Lempa på krava