Publisert 01. desember 2017 kl. 10.04.

Hardangerbadet, ikkje tap eller subsidiering, men gevinst for Kvam herad

Det har vore arbeidd i over 10 år med å realisera Hardangerbadet. Prosjektet har stadig vorte betre. Det er kome visingssenter for laks, apotek og spesialisttenester innan helse. Det siste tilskotet er intensjonsavtale med forsikringsselskapet Tryg, som vil kjøpa helsetenester. Til saman vil Hardangerbadet skapa om lag 30 nye arbeidsplassar og store ringverknader i Kvam og Hardanger.

Kvam herad skal eiga to av tre basseng. Hardangerbadet AS skal driva bassenga for heradet.

Kvam herad gjorde i juni 2014 og august 2015 vedtak om å delta i prosjektet. Det er vilkåra i desse vedtaka som ligg til grunn for det arbeidet Hardangerbadet AS har lagt ned for å finansiera anlegget. Folk og bedrifter i Kvam har vist fantastisk vilje og evne til å delta og satsa pengar på prosjektet. I alt er det 24 mill. i lokal aksjekapital, og 10 mill. i underskotsgaranti for det kommunale selskapet. Ikkje sidan bygging av ny kyrkje i Norheimsund og idrettsparken i Strandebarm har vi sett slik innsats for eit lokalt prosjekt.


Det er med undring me les referat frå formannskapsmøtet i nettavisa til HF 28. november 2017. Me vonar at dette kan vera ei mistyding frå HF si side, men tykkjer det kan vera behov for ei nyansering. Rådmannen kjem her med nye innspel som er heilt urimelege og kan slå beina under heile prosjektet. Han seier at Kvam herad må betala «husleige til seg sjølv». Fakta er at Kvam herad får eit heilt nytt symjeanlegg for 26 mill. inkl. tomt. 20 mill. av desse midlane var tenkte «mastemidlar» som nettopp skulle brukast til slike tiltak som Hardangerbadet. I tillegg kjem det i overkant av 55 mill. i spelemidlar til det kommunale selskapet. At heradet skal betala 890.000 kroner for drift av anlegget, er ikkje meir enn rett og rimeleg, dette svarar til om lag driftskostnad av dagens symjeanlegg. Eit slik anlegg er ikkje gratis å driva, både energi, bemanning og dagleg drift kostar. Vi heller til den forklaring at rådmannen må ha «gløymt» dette. Det triste er at det er slik folk i Kvam får det presentert gjennom HF.


Rådmannen: – Me har strekt oss langt

Me saknar at ulike alternative kostnadar vert viste, for dei ligg der.

1. Driva dagens symjebasseng som no dei neste åra (t.d. 7 år)

2. Transportera elevane i Norheimsund til Strandebarm eller Øystese for symjeopplæring

3. Byggja nytt basseng i kommunal regi.

4. Byggja Hardangerbadet

Alt. 1: Det er mogeleg å driva dagens basseng vidare. Årlege driftskostnader vil vera 890.000 kroner. I tillegg trengst det truleg oppgradering på ca. 1 mill. kroner pr. år. Altså årlege kostnader på ca. 1,9 mill. kroner. I tillegg vil heradet sitja med tre utrangerte anlegg i 2024, anlegg som er lite tenlege til både skulesymjing og for folk flest.

Alt. 2: Når det skal byggjast ny vidaregåande skule i Norheimsund, må ein byggja nytt, elles må skuleelevane frå Norheimsund reisa til Strandebarm eller Øystese for symjeopplæring. Det vil verta eit svært dårleg tilbod.

Alt. 3: Byggja nytt kommunalt anlegg. Det vil kosta heradet truleg mellom 80–90 mill. kroner (jf. Voss: 90 mill.), og driftsutgiftene vil verta vesentleg høgare enn 890.000 kroner fordi ein misser synergieffekt av å driva saman med eit privat anlegg.


Alt. 4: Byggja Hardangerbadet som skissert. Investeringskostnadene for heradet er 26 mill. kroner (inkl. tomt), driftsutgiftene vert 890.000 kroner pr. år.

Rådmannen vert sitert på at heradet gjennom å refundera Hardangerbadet 890.000 kroner for årleg driftsutgifter over ein periode, vil subsidiera Hardangerbadet med 15 mill. kroner. Det er ein så urimeleg påstand at her må det vera ei mistyding.

Vidare er det ikkje opplyst om at heradet vil få nye årlege inntekter i form av eigedomsskatt. Forsiktig rekna vil eigedomsskatten verta på over 600.000 kroner årleg.

Konklusjonen er at Hardangerbadet ikkje vert noko tapsprosjekt for heradet, ei heller vert det subsidiert med store summar. Her ligg tvert om ein stor gevinst i billeg kommunalt basseng og ikkje minst dei ringverknader anlegget vil få i regionen.

Det er nettopp gjennom pågangsmot og samarbeid vi kan skapa ny aktivitet i Kvam. Hardangerbadet er eit prosjekt som vil skapa 30 nye arbeidsplassar med kommunale skattekroner, eit flott symjetilbod, nytt hotell og store ringverknader for lokalt næringsliv. Årleg netto driftsutgifter for heradet vert lågare enn i dag.


Gjermund Stuve