Publisert 14. november 2017 kl. 09.31.

Difor vel folk å pendla


Natur og familie er dei viktigaste årsakene til at folk som arbeider utanfor regionen, vel å busetta seg i Hardanger.


Det viser resultatet av ei gransking analyseselskapet Ideas2evidence har gjennomført for Hardangerrådet.

I fjerde kvartal i 2016 var det 746 registrerte personar som pendla frå Kvam og 87 frå Jondal. 33 prosent av dei som pendlar frå Hardanger, er tilbakeflyttarar.


Familie og natur veg tungt

61 prosent av alle som svara på undersøkinga, sa at dei har jobb utanfor Hardanger, men ønsker å bu i Hardanger. 28 prosent sa at dei ikkje får relevant arbeid i Hardanger. Tre firedelar av kvemmingane som svara, har jobb i Bergen.

Familietilknyting (52 prosent), natur og friluftsliv (47 prosent) og ønske om eit trygt og godt oppvekstmiljø for born (41 prosent) er dei viktigaste årsakene deltakarane i granskinga har oppgitt som argument for at dei vel å bu i Hardanger. Ei av kvinnene som vart intervjua, fortalde at ho gjerne pendla 70 minutt kvar veg til jobb for at barnet hennar skulle ha eit trygt og godt oppvekstmiljø. Ho vurderer sterkt å flytta til kommunen arbeidsplassen hennar ligg i, når barnet flyttar ut.

Også venskap og prisen på bustad speler ei rolle for at mange av pendlarane buset seg i Hardanger, særleg for dei under 30 år.


Greitt kultur- og tenestetilbod

Dei som har svara på undersøkinga, ser ut til å vera relativt nøgde med kultur- og tenestetilbodet i kommunane sine. På ein skala frå 0 til 5, der 5 tyder «stemmer svært godt», får påstanden om at dei offentlege tenestene i heimkommunen er gode, ein gjennomsnittsskår på 3,7, og godt kulturtilbod ein skår på 3,5. Påstanden «Eg gjer alle større varekjøp utanfor Hardanger» har fått ein skår på 4 hos dei under 30 år.

Rapporten konkluderer med at kulturtilbod, varetilbod og offentleg tenestetilbod er viktige, men ikkje avgjerande for kor ein buset seg. Ein aksepterer truleg at slike tilbod ikkje kan vera like gode i ein distriktskommune som i meir sentrale område.


Høgare utdanna

Dei som pendlar ut frå Hardanger, har eit høgare utdanningsnivå enn gjennomsnittet i regionen. Av dei som pendlar ut, har 66,9 prosent universitets- eller høgskuleutdanning. Gjennomsnittet i Hardanger er 25 prosent. Av dei som pendlar inn, har heile 79,4 prosent universitets- eller høgskuleutdanning.

Kvinnene som pendlar ut, arbeider hovudsakleg i helse- og sosialtenester, undervising og offentleg administrasjon, medan mennene arbeider i industri og oljeutvinning, bygg og anlegg og offentleg administrasjon. Mange av mennene pendlar til Nordsjøen.

Tre av fire av mennene arbeider i privat sektor, medan tre av fire av kvinnene jobbar i offentleg sektor.

Svara frå 204 personar frå alle kommunane i Hardanger dannar grunnlaget for resultatet av undersøkinga. 38 prosent, 65 personar, av dei som pendlar ut og som har svara, er busette i Kvam. 2,9 prosent, 5 personar, er busette i Jondal.

Av dei som pendlar til Hardanger, er 41,2 prosent busette i Voss kommune.

Utvalet utgjer 9 prosent av dei 1.886 som pendlar ut frå Hardanger. Ideas2evidence meiner utvalet er representativt på regionnivå, men at når resultata vert brotne ned på kommunenivå, må dei nyttast med varsemd.


Undersøkinga skal presenterast på Hardangerkonferansen på Thon Hotel Sandven i Norheimsund denne veka.