Publisert 04. november 2017 kl. 00.01. Oppdatert 04. november 2017 kl. 08.19.

Feirar kjøkken med festmiddag


Gamle og ærverdige Haugatun har fått splitter nytt kjøkken.

Laurdag skal det feirast med ein durabeleg fest.


Det nye kjøkkenet var ferdig i slutten av mai, men feiringa har eigar Strandebarm ungdomslag spart til november, fortel økonomiansvarleg i laget, Arngunn Timenes Bell, og skrivar Svanhild Traa Rogdaberg. Bell og Rogdaberg meiner kjøkkenet har tronge ei oppgradering lenge.

– Det gamle kjøkenet var slite og lite funksjonelt. Me leiger ut ungdomshuset til bryllaup, dåp og andre arrangement. Det har ikkje vore kjekt å leiga ut huset når kjøkenet har sett ut som det har gjort, seier Rogdaberg.


Ribba til bjelkane

Det gamle kjøkenet vart ribba heilt inn til berebjelkane før kjøkkenet vart bygt opp frå grunnen av. Både det elektriske anlegget og røyra vart bytte ut, og kjøkkenet vart fylt med det meste ein kokk treng.

– Det nye kjøkkenet kan brukast av profesjonelle kokkar som skal laga mat til store selskap, fortel Rogdaberg.

– Undervegs i arbeidet har me fått innspel frå ein kokk for å sikra at det vert funksjonelt, seier Bell.

Samstundes som kjøkkenet vart pussa opp, fekk vaskerommet ved sida av ei oppgradering.


Opna lommebøkene

Ungdomslaget sette i gang arbeidet med nytt kjøkken i 2014. Ei eiga kjøkkennemnd vart nedsett for å skaffa dei naudsynte pengane og planleggja arbeidet. Laget byrja senda søknader til moglege bidragsytarar og setja av øyremerkte pengar frå eigne arrangement. Rivinga av det gamle kjøkkenet tok til i oktober i fjor.

Prisen på det nye kjøkkenet er 836.000 kroner, fortel Bell. Inne i reknestykket ligg ein del av, men ikkje alle dugnadstimane som er utførte i samband med oppussinga.

– Me har vore veldig heldige på vegen mot nytt kjøkken. Me har skrive mange søknader til ulike ordningar og fått pengar frå ein del av dei. Dessutan oppretta laget tidleg ein eigen kjøkkenkonto der folk kunne donera pengar til prosjektet. Det har kome mange innskot av ulik storleik frå bygdefolket og frå andre lag i Strandebarm. I tillegg har me fått pengar frå Kvam herad og Hordaland fylkeskommune, fortel Bell.


Middag og dans

Bell og Rogdaberg lovar at kjøkkenfesten vert durabeleg. Først vert det middag for alle som har meldt seg på. I tillegg har laget sendt invitasjon til dei som har støtta kjøkkenprosjektet.

– Undervegs i middagen vert det talar og underhaldning på scena. Etter middagen flyttar me feiringa ned i kjellaren, der det vert kaffi og kaker. Kvelden vert avslutta med at Hotshots opp til dans. Der kan alle koma, fortel Rogdaberg.


Travel haust

Feiringa av nytt kjøkken er ikkje det einaste som skjer i Haugatun denne hausten. Laget inviterer til bingo, bygdekino, dansekveld og strikke-snakke-kafé ein til to gonger i månaden.

Første helga i desember vert det teaterinstruktørkurs for born og unge. Kurset vert leiar av journalist og skodespelar Wilhelm Støylen, som er kjend frå mellom anna NRK super-seriane Klart eg kan og Bli med heim. Kurset vert arrangert av Noregs ungdomslag og er ope for folk frå heile landet. Det har 16 plassar. Førstemann til mølla får plass.

– Ungdomslaget har hatt ei barne- og ungdomsteatergruppe tidlegare. Me håpar at kurset skal inspirera medlemene til å starta gruppa opp att, seier Bell.


Peparkaker og open scene

I fjor inviterte Strandebarm ungdomslag alle interesserte til å levera inn heimesnikra peparkakehus. Husa vart samla i ein peparkakelandsby på scena i Haugatun. Landsbyen vart så populær at laget har bestemt seg for å byggja ny landsby i år.

I samband med peparkakelandsbyen ønskjer laget å børsta støv av ein annan tradisjon. Tidlegare har laget med ujamne mellomrom invitert til sundagskafé med open scene, der lokale talent kunne prøva seg framfor eit publikum.

– Når me opnar peparkakelandsbyen vert det ny sundagskafé. Der vert scena open for dei som har noko å visa fram, fortel Rogdaberg.

Bell og Rogdaberg innrømmer at laget har hatt få aktivitetar for born og unge denne hausten. Vona er at ungdomslaget sin nye ungdomklubb skal endra på dette.

– Den nye ungdomsklubben hadde sitt første møte onsdag 18. oktober, der det mellom anna vart danna eit styre. Det skal verta spanande å sjå kva ungdomsklubben finn på, seier Bell.


Hjartebank til lys og lyd

Nyleg vart det klart at Strandebarm ungdomslag fekk 50.000 kroner frå Sparebanken vest gjennom ordninga Hjartebank for Hardanger. Pengane skal laget bruka til å oppgradera lyden og lyset i Haugatun.

– Me har mykje bra lydutstyr i Haugatun, men det treng oppgradering og omorganisering av profesjonelle for at det skal fungere optimalt. Hjartebankpengane skal gå til å omorganisera lydanlegget, slik at det passar betre til huset og til å få betre scenelys. Når ein skal driva med teater, er det greit å ha lys som gjer at ein faktisk ser dei som utfaldar seg på scena, seier Bell.


Treng idear

Mange assosierer ungdomslagsrørsla med folkedans, bunader og amatørteater, men spekteret av aktivitetar er ifølgje Bell langt større.

– Dei lokale laga har veldig ulik profil. Nokre lag har eit sterkt folkedansmiljø, andre er mest opptekne av bunadssaum, medan andre satsar hardt på teater. Her i Strandebarm prøver ungdomslaget å ta temperaturen på bygda og tilpassa seg behova og ønska til dei som bur her, seier Bell.

Skal det fungera, treng laget idear.

– Får me ikkje innspel, er me prisgjevne ideane til styret i laget. Alle typar forslag er velkomne. Ein kan få til veldig mykje dersom ein berre vil. I ungdomslaget er me ikkje ute etter dei store prestasjonane. Verda er full av prestasjonsjag og prestasjonspress. Ungdomslaget skal vera ein stad der folk kan samlast utan at dei treng å prestera anna enn å vera seg sjølve, seier Bell.


– Betyr mykje for mange

Strandebarm ungdomslag vart starta i 1895. Haugatun vart bygt i 1929.

– Me er heldige som har eit så flott hus. Det gjev oss kostnader, men også moglegheiter. Dei fleste frå Strandebarm har eit forhold til Haugatun, ikkje berre dei som bur her no, men også dei som har flytta frå bygda. Mange har vitja huset jamleg sidan dei var små. Dei har vore på dans, teaterframsyningar og andre tilstellingar, sjølv om dei aldri har vore medlemer, seier Rogdaberg.

– At huset betyr mykje for mange ser me mellom anna på basaren me arrangerer kvar palmesundag. Då er huset alltid smekkfullt., seier Bell.