Kan bidra til transportplan

Samferdsleminister Knut Arild Hareide og Trygg Trafikk inviterer til ein nasjonal teikne- og skrivekonkurranse for born til og med 7. trinn.

Målet er å teikna eller skriva om korleis trafikken bør vera. Ein jury samansett av representantar for trafikktryggleiksmiljøet i Noreg skal kåra fire vinnarar av konkurransen. Vinnarane får treffa samferdsleministeren og får ein sykkel med påbode utstyr og sykkelhjelm.

Konkurransen starta måndag 8. juni, og siste frist for å delta er 1. juli.

Innspela frå borna vil vera viktige bidrag til innhaldet i transportplanen for borna. Planen bestemmer kva som skal satsast på for at born og unge skal kjenna seg trygge i trafikken. Planen er ein viktig del av Nasjonal Transportplan, som skal opp til behandling i Stortinget våren 2021.

– Barn kan mykje om trafikk og ser ting me vaksne ikkje ser. No kan alle born vera med og fortelja statsråden for trafikk og vegar korleis dei ønskjer at trafikken skal fungera . Det handlar ikkje berre om å byggja nye vegar, men også om korleis me oppfører oss mot kvarandre i trafikken og ikkje minst kva som er viktig for barn å læra for å verta trygge i trafikken, seier regionleiar i Trygg Trafikk Vestland, Knut Olav Røssland Nestås.

Borna kan sjølv velja om dei vil senda inn ein kort tekst eller ei teikning. Nokre av desse vil verta valde ut og nytta i planen. Trygg Trafikk gjennomfører konkurransen.