Stussar: Olav-Magnus Hammer (Ap) har innvendingar mot at Sp tek æra for rassikring av vegar i Vestland. Til høgre sit Helge Sollesnes (Ap). Arkivfoto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Var det no slik det var, Jon Askeland?

I eit lesarinnlegg i Hordaland folkeblad 7. mai kunne Jon Askeland fortelja om Sp sin innsats i samband med rassikring av utsette vegar i det nye fylket vårt.

Dette fekk meg til å stussa.

Nasjonal rassikringsgruppe er sett saman av medlemmar frå ni fylke og er leia av Åshild Kjelsnes (Ap) frå Sogn og Fjordane.

Bente Bondhus (Sp) er Hordaland sin representant i gruppa.

Gruppa la fram ei tilråding under Nasjonal rassikringskonferanse 19. februar.

Denne har vore lagt til grunn og fått støtte i fleire parti. I Vestland Ap fekk tilrådinga full støtte i stiftingsmøtet.

Tilrådinga vart òg send inn til landsmøtet i Ap. Der heldt eg innlegg om rassikring og henta eksempel frå Linn Kvandal som i 2017 køyrde inn i ras ved Lausasteintunnelen få kilometer sør for Odda.

I landsmøtet fekk me gjennomslag for å følgja opp tilrådinga frå rassikringsgruppa.

Når det gjeld fylkeskommunen sitt historiske vedtak om å prioritera rassikring fyrst, så var det eit breitt fleirtal som sikra prioriteringa. Når det gjaldt utforminga av forslaget, var det Ap sin gruppeleiar Roald Kvamme som førte det i pennen.

Her har må ein sjå på det som ein lagsiger, ikkje gje inntrykk, slik eg oppfattar innlegget til Jon Askeland, som ein Sp-siger.

Rassikring er så viktig at her er det eit breitt fellesskap som vinn fram.

Lokalt har oddaordførar og ordførarkandidat i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug, vore den som har markert seg tydelegast i spørsmålet.

Oddaordføraren fekk under Nasjonal rassikringskonferanse nettopp skildra for deltakarane kva utfordringar ein har med dagens vegar i Hardanger.

Viktige næringslivsaktørar har allereie engasjert seg, og fleire vil melda seg, trur eg.

Rassikring er også næringsutvikling, rasvegane hindrar utvikling mellom anna i Ullensvang kommune frå 2020. På alle vegar inn til kommunesenteret Odda har ras høg risikofaktor, og i dag vert det ikkje løyvt dei nødvendige midlane.

Jon Askeland sitt lesarinnlegg står òg i kontrast til kva synspunkt han gav i Fjordvegen sin årskonferanse 3. april i år på Ullensvang Hotel. Der ville ikkje Askeland lova noko. Det var med på å få meg til å undrast over lesarinnlegget.

Det må jobbast med innspel til Nasjonal transportplan frå alle partia og frå ei breidde i næringslivet. Framover kan ein ikkje ta nokon siger på førehand.

La oss jobba i fellesskap med mål om at nettopp rassikring vert prioritert når Stortinget vedtek ny Nasjonal transportplan.

Olav-Magnus Hammer

Listekandidat Ullensvang Ap

Fylkestingskandidat Arbeidarpartiet.