Publisert 21. juni 2019 kl. 10.52.

«Usaklege og usanne påstandar frå Øystese grendautval»

Ja, slik ordlegg Naturvernforbundet lokalt seg (NF) - og viser til vårt innlegg i HF 14. juni. Dei sår òg tvil om Øystese Grendeutval står samla bak innlegget, eller om dette er eit soloutspel. Til det er å seia at heile styret står bak innlegget, og at eg som styreleiar aldri signerer eit innlegg som ikkje eit samla styre står bak!

At NF lokalt blir overraska over vårt innlegg, og som dei attpåtil meiner er usakleg, får vera deira sak. Men me har merka oss at NF ikkje seier noko om kva som er usakleg. Det vil NF ikkje bruka spalteplass på. Men å fortelja at Norges Naturvernforbund er eit stort lag med mange medlemer, synest å vera viktig, men har vel ikkje noko i denne saka å gjera. Då vil grendautvalet heller visa til dei svært mange tilbakemeldingane me har fått, som støttar det me skriv. Grendautvalet er som mange også opptekne av dei same verdiane som NF, men legg vekt på å sjå fleire sider av ei sak. Årsmeldingane til grendautvalet viser stort engasjement for miljøet vårt. Styremedlemene gjer mykje godt arbeid på kyrkjegarden, dei har m.a. planta nye tre og fått orden på den vesle vassfontena som var i ferd med å bli stengd. Nyttig arbeid blir stadig gjort i Øysteseparken, likeins i sentrum med tilplantingar fleire stader. I desse tider skal det gjerast eit arbeid for å rydda området for kratt og ugras ved «stupen», ein tidlegare stupeplass innom utfyllinga ved fylkesvegen. Der arbeider grendautvalet i tillegg med å få på plass nytt stupebrett og ein badeflåte.


Når det gjeld saka om Notanes, skal me sjølvsagt beklaga det som er skrive og som er feil. Men me er ikkje blitt kjende med brevet de sende til Kvam herad og Geoplan - og det seier me oss leie for. Likevel, de seier der m.a. at avlaupsleidningen må ha større djupn enn 40 meter, av miljøomsyn. Når Lingalaks gjer det same utanfor Kvamsøy, der djupn og straumtilhøve er mykje betre enn ved Fyksesund, er ikkje det då eit godt miljøtiltak?

NF meiner Kvamsøy blir skadelidande ved eit oppdrettsanlegg utpå fjorden. For oss er det vanskeleg å sjå korleis kvalitetane skulle bli øydelagde av det. Me ser ikkje korleis Kvamsøy som øy vert forringa av anlegget ute på fjorden. Her må NF vera meir konkret i si forklaring på kva som blir øydelagt eller forringa av oppdrettsanlegget. At Rasmussen i HF 11. juni påstår at det kjem til å bli stor og støyande ribbtrafikk til øya, er likeins av same slaget. Det går ribbåtar i våre finaste fjordar, som i dag er å finna på verdsarvkartet. Det vil elles vera lett å koma seg til øya på andre måtar, slik me nemnde i vårt førre innlegg. Vidare hevdar NF at dersom Lingalaks får eit anlegg i fjorden utanfor Kvamsøy, så vil det opna opp for mange slike rundt heile Kvamsøy. Er dette ein sannferdig påstand - eller ein luftig spådom?


Når det gjeld vår «observasjon» av at NF ikkje deltok på denne store dugnaden, som forresten eit styremedlem i grendautvalet organiserte, handlar ikkje det om ev. sympatisørar e.a. som kunne vera der. Det handla kort sagt om at styreleiar ikkje var å sjå, at styret sine frontfigurar ikkje var å sjå. Det er dei som skal stå fram ved slike høve, som ved ein stor ryddedugnad som denne!

Så til det NF ikkje nemner noko om i det heile, men som i vårt innlegg var vesentleg. NF vrir seg unna når ting handlar om korleis me skal utvikla næringar i dette landet. Eit samfunn kan ikkje utvikla utan at ein kan sjå både pluss- og minussider. Tenk Bjølvefossen hjå oss. Det var motstand mellom fleire i lokalsamfunnet då Bjølvefossen vart etablert. Likevel, kva har ikkje Ålvik og Kvam fått igjen i tida Bjølvefossen har eksistert? Her kom trygge arbeidsplassar, og folk kunne busetja seg og få eit godt liv. Skal arbeidsplassar og levebrød skapast, og gje oss livskraftige lokalsamfunn slik at folk kan bu også i distrikta, ja, då er det ikkje berre NF sine premissar som kan leggast til grunn. Det er viktig også for NF å sjå sakene dei tek opp i eit vidare perspektiv, at ei sak oftast har fleire sider.


Lingalaks har vist seg å vera ei svært seriøs bedrift innan oppdrett. Det har dei vist m.a. ved å vera best i klassen på luseproblematikken. Dei ligg godt under krava myndigheitene har sett - og er eit miljøkrav Lingalaks skårar godt på. Så hevdar NF ved Rasmussen at anlegget utanfor Kvamsøy lagar masse støy og gir lysforureining. Begge delar er usant. Lingalaks får landbasert kraft til anlegget, slik dei har fleire stader, og lyd frå eit aggregat er ikkje ei sak her. Når det gjeld lys, burde NF vera glade for det, det er markeringslys for båttrafikken.

Det forundrar oss òg at NF ikkje har merka seg det Lingalaks har gjort for å utvikla eit nytt fôr basert på algeolje. Det gir større innhald av det viktig Omega 3-feittet i fisken - og fører til at dei store fiskemengdene som elles ville vore nødvendige til dette foret, blir unødvendige.

Om NF ikkje likar at Lingalaks tener pengar, burde dei likevel sjå at skal næringa kunna arbeida målretta og gjera henne i stand til å møta dei store kostnadane innovativt arbeid fører med seg, ja, då er gode overskot heilt nødvendig. Her snakkar ein fort om hundrevis av millionar. NF nemner heller ikkje at av overskotet Lingalaks hadde i fjor, betalte dei 50 mill. i skatt! Næringsverksemder, industri og arbeidsplassar er grunnlaget for heile vårt velferdssamfunn, som me alle nyt godt av på ein eller annan måte. Då må det vera viktig at dei seriøse aktørane får gode rammevilkår, og på den måten kan bidra til at Kvam herad blir ein god kommune å bu i.


Avslutningsvis: Øystese Grenda-utval gjer mykje godt for bygda, seier NF. Godt, men frå det til å påstå at me går hardt ut på eit «mangelfullt grunnlag» i innlegget vårt, er langt frå alle samde i. Tvert om får grendautvalet stor støtte i det som vart sagt i førre innlegg. Det blir oppfatta som bra at fleire melder seg på i denne så viktige debatten.

Kristi Opsanger,

styreleiar i Øystese Grendautval