Publisert 25. juni 2019 kl. 11.00.

Til Øystese Grendautval

Me har mykje til felles, men når det gjeld planane om oppdrett ved Kvamsøy, er me usamde. Begge organisasjonane brukar fritida på å gjera bygdene våre betre. Me representerer folk i lokalsamfunnet. Me har tru på å møta framtida med gode løysingar, baserte på erfaring, kunnskap og ynske frå lokalsamfunnet. Me tek begge gjerne ein god debatt for å sikra at alle sider av ei sak vert belyst. Men Naturvernforbundet er tydeleg på at framtidsretta næringar må spela på lag med naturen for å vera berekraftige.

Naturvernforbundet i Kvam har vore med i kommuneplanarbeidet i mange år både i førre og noverande planperiode. Naturvernforbundet sitt viktigaste mål er å ta vare på natur og miljø.

Her kan det oppstå konfliktar med næringsinteresser.

Når det gjeld arealdelen av kommuneplanen på Kvamsøy og fjordområdet kring som er utgangspunktet for usemja mellom Øystese Grendautval og Naturvernforbundet i Kvam, er alle naturfaglege rapportar og fråsegner i fyrste og andre høyringsrunde mot oppdrett ved Kvamsøy. I fyrste høyringsrunde er det 39 innspel til akvakulturdelen frå organisasjonar, grunneigarar og privatpersonar. Så godt som alle er mot oppdrett ved Kvamsøy. Øystese Grendautval nemner ikkje Kvamsøy i fråsegna si.


I den siste, avgrensa høyringa er stemninga like klar. I eit felles lesarbrev i HF går Øystese jeger- og fiskarlag, Kvam turlag og Naturvernforbundet i Kvam mot oppdrett ved Kvamsøy. Eit felles opprop til heradet om å ta oppdrettsområdet ut av planen er i tillegg til dei tre organisasjonane ovanfor støtta av: Øystese båtlag, Vikøy båtlag, Norheimsund Båtlag, Ålvik båtforening, Norheimsund og Steinsdalen grunneigarlag, Hardanger kajakklubb, Hardangerfjorden villfisklag og Fyksesund landskapspark. Fleire av desse organisasjonane sender også eigne og meir utfyllande fråsegner mot planen.

Naturvernforbundet meiner arbeidet med kommuneplanen er viktig. Kommunane har fått eit større ansvar enn tidlegare. Når me får kunnskap gjennom forsking og rapportar som tilseier at Kvamsøy ikkje er rett plass for oppdrett, er det vår plikt å melda dette inn i den opne høyringa. Me har kome med innspel til politikarane om bruk av areal. Dette er ikkje eit personangrep på Lingalaks eller andre. Det er eit innspel i arealsaka, for å sikre Kvamsøy som friluftsperle. I Hardanger.


Som ei avrunding av dette ordskiftet: Styremedlemene i Naturvernforbundet ville gjerne vore med på strandryddinga på Kvamsøy i vår, men berre ein styremedlem med familie hadde høve. Me andre ryddar der når me er der, og ryddar andre stader når me er der. Lat oss diskutera og samarbeida for å gjera det beste for bygda og naturen i til dømes «Livoglyst»-prosjektet i Øystese. Lat oss halda diskusjonen sakleg og informativ.

Klaus Rasmussen,

styret i Naturvernforbundet i Kvam