Tankar i forkant av val, 2019

Kva tenkjer dei politiske partia om desse utdanningspolitiske sakene?

 • Det skal vera like god bemanning i 1. klasse, som i barnehagen, slik intensjonen var då 6-åringane kom inn i skulen.
 • Arbeida for eit variert og godt tilbod i den offentlege vidaregåande skulen, slik at det vert attraktivt for ungdomane våre å bu i Kvam! Det er viktig med gode arbeidsvilkår både for elevar og tilsette, særleg i tida før ny skule står klar.
 • Gje dei fleirspråklege elevane våre eit godt heilskapleg tilbod. Me ynskjer at kommunen skal tilby morsmålsundervisning.
 • Ressursauke i barnehagane i kjernetida, for i praksis å kunna ha full bemanning mellom kl. 09:00 og 15:00. I denne tida skal det gjennomførast både pausar, interne møte og møte med eksterne aktørar, som til dømes PPT. I røynda er det no få timar der det i praksis er full bemanning.
 • Stortinget har vedteke endringar i opplæringslova som inneber tettare oppfølging av elevar på 1.-4. årstrinn, som står i fare for å henga etter fagleg. For at dette skal realiserast fullt ut, må det øyremerkast ressursar til tidleg innsats.

 • For vidareutvikling av støttesystemet i grunnskulen er det behov for øyremerking av minst 4 timar til kvar gruppe (15-20 elevar).
 • Gje barnehage- og skulebudsjettet rom for å møta uføreseielege behov som ofte dukkar opp i løpet av året.
 • Sikra at barnehagetilsette får gode vilkår for kompetanseheving/vidareutdanning.
 • Sikra at lærarar får høve til å ta vidareutdanning, etter gjeldande krav, innan fristen 2025.
 • Tilsetja kokk/matansvarleg utanom grunnbemanninga i barnehagane. Bakgrunn: Det er store krav til samansetjing av meny og mange omsyn å ta med tanke på både ernæring og allergiar.
 • «Vikarpool» -tilsetjing av utdanna personar som kan ta vikararbeid både i barnehage og skule. Dette for å unngå stor bruk av ufaglærte, jamfør mål om kvalitet i alle ledd.
Dette kjenner me frå andre kommunar, til dømes Bergen. Me presiserer at UDF meiner at midlar til vikarpool må løyvast utanom det ordinære skulebudsjettet. Dersom midlane er ein del av ordinært budsjett, betyr det at bemanninga generelt vert lågare.

 • Nettbrett/pc til alle elevar, til dømes nettbrett frå 1. klasse og pc frå 4. klasse. Det er ein føresetnad at infrastruktur er god nok.
Styret i Utdanningsforbundet Kvam, v/Svein Rune Stakseng, Vigdis Rykkje og Jorunn Tonning Neteland