Publisert 22. mars 2019 kl. 16.00.

Ribbturisme og Kvam herad ... har rådmannen ein plan?

Ribbåt-turisme er på frammarsj i mange fjordar. Samlafjorden har til no vore ei rimelig stille grein av Hardangerfjorden, utan store innslag av støyande ribb- og motorbåtar. Komande sommar vert det slutt på dette. Politikarane i Kvam med ordføraren i spissen deler ut 300.000 kroner til planlagd ribbturisme. Planlagt kan ein vel neppe kalla dette når pengane omtrent vert utdelte før selskapa er etablerte eller nokon har sett ein forretningsplan.

Naturvernforbundet i Kvam er bekymra for måten heradet har handtert saka på.

Turisme har alltid har vore viktig i Hardanger og genererer i dag betydelige beløp inn i lokaløkonomien. Turistane er som folk flest; dei ynskjer ulike opplevingar. Nokre vil ha fart og spaning og andre vil ha ro, utsikt og nyte landskapet. Når heradet ukritisk løyver 300.000 kroner til ribbturisme, sparkar dei delvis beina vekk under «gamle aktørar» som i dag har sitt levebrød av roa og fjorden.

Naturvernforbundet er klar over koplinga mellom ribbturisme, Hardangerbadet og oppdrett ved Kvamsøy, men kvifor alt dette utan ein plan? Kommuneplanen har møtt regional motstand, Hardangerbadet må i hurten og sturten utvide båthamna og endre reguleringsplanen, og visningsanlegget ved Kvamsøy har fått fleire kommentarar enn alle andre saker i kommuneplanen. Men du finn ikkje eitt ord om ribbturisme i kommuneplanen eller i ABO sin spesialrapport om oppdrett.


Lingalaks forventar årleg 20.000 besøkande ved Kvamsøy. Eit tenkt reknestykke med 12.000 gjester på anlegget årleg og ribbåtar med 12 passasjerar vil medføra minimum 1000 turar til og frå anlegget frå Øystese eller Norheimsund. Turane vil ofte gå vidare til ulike destinasjonar og vere av ulik varigheit; dei fleste på sommaren og mange vil ha Fyksesund og Botnen som sitt eksotiske mål. Den tronge og bratte fjorden inn Fyksesundet er like spektakulær som Nærøyfjorden i Sogn.

Næringsutvikling er viktig, men i ei slik sak er det lov å forvente at både politikarar og administrasjonen vurderer alle «for og mot» før ein delar ut offentlege pengar. Utviklinga av ribbturisme er eit tilbakesteg og undergrev visjonen om eit grønare samfunn. Det kan umogleg vere ei kommunal oppgåve å finansiere ein slik konfliktfylt aktivitet!

Naturvernforbundet meiner ribbturisme rundt Kvamsøy er eit viktig argument mot etableringa av anlegget.

Visningsanlegget og ribbturismen vil gjere området uinteressant for hardingar og tilreisande som ynskjer naturopplevingar og ro på fjorden.


Oddvar Soldal og Klaus Rasmussen,

Naturvernforbundet i Kvam