Publisert 23. juni 2019 kl. 15.00.

Opning av Breidablik og parkering på Hamlagrøosen

Eg sende denne e-posten til Kvam herad 10/6-19. Har ikkje fått noko svar, heller ikkje at dei har teke imot den. (Det har dei plikt til å gjera).

Kanskje dei svarar om den vert trykt i lokalavisa? Ventar spent på svar frå Kvam herad sidan det er kort tid igjen til opninga. I dag, 18/6-19, er heller ingen parkeringsplass eller førebuingar til noko arbeid starta:

«Hei.

Viser til e-post til B og H Turlag med kopi til dykk datert 5/11-18. Der omtalar eg mellom anna rivinga på Breidablik og bygging av nytt «minihotell». Det tragiske at det flotte hyttetunet vart øydelagt og eit nytt «minihotell» vart oppført, skjedde visst med Kvam herad si velsigning. Nok om det.

No ser eg i avisa Hordaland at B.T ynskjer seg 15-20 parkeringaplassar på Hamlagrøosen i Voss.

Så vidt eg har skjønt, var etablering av desse parkeringsplassane ein føresetnad for at B.T. fekk dispensasjon til rive-/byggjeløyve på Breidablik. (I e-posten til B.T (kopi til dykk) gjer eg greie for kva problem desse hyttene i Kvam har ført til for oss som bur i Bergsdalen i Vaksdal. Vending og Breidablik har til saman 60 senger+20-30 madrassplassar, men inga brøytt vinterparkering. Det skulle de vera kjende med.)


No inviterer B.T. til stor fest og opning av den nye hytta 30- juni. Eg bur 8 kilometer frå Hamlagrøosen, og køyrer forbi der ofte. Eg ser ikkje nokon parkeringsplass eller førebuingar for å etablera den. Skjer denne opninga i tråd med vedtak i Kvam herad? I tilfelle ikkje, kan Kvam herad tillata at B.T. opnar hytta utan å ha dette på plass? Eller er det slik at Kvam herad legg seg flat når ein mektig organisasjon tek seg til rette? På bekostning av oss som trass alt er dykkar grannar.

Høyrer gjerne frå dykk!»

Ingar Vatne, Bergsdalen