Publisert 01. mai 2019 kl. 13.00.

Me må redda verdas artsmangfald


Kriser må handsamast som kriser, skriv Natalia Golis og Pauline Tomren i Vestland MDG.


Nyheitsbyrået AFP har fått tilgang til utkastet til ein omfattande rapport frå FN sitt naturpanel. Ein av konklusjonane er at mellom ein halv og ein million artar i verda kan bli truga av utrydding. Det vert åtvara om at tap av artar, rein luft og drikkevatn er eit like stort trugsmål som den globale oppvarminga.

Kriser må handsamast som kriser. Eg trivst dårleg med å vera domedagsprofet, men ei masseutrydding av insekt- og planteartar vil gå ut over oss alle, også me som lever i Vestland fylke. Då hastar det med å ta dei rette grepa.

Presset mot insekta er i betydeleg grad eit resultat av menneskeleg inngripen og av at leveområda dei er avhengige av har vorte færre og mindre. Intensivt landbruk med lite beiting og slått, og dyrking av same planteart på same jordstykke år etter år, går ut over det naturlege plantelivet, og dermed også over insekta. Nedbygging av matjord og kulturlandskap, samt utviding av bustad- og næringsområde, fjernar også leveområde som er viktige for insekta.

Det er på denne bakgrunnen at Miljøpartiet Dei Grøne på Stortinget har føreslege ein politisk krisepakke på 24 punkt. Me treng blant anna ein landbrukspolitikk som i større grad vektlegg driftsformer som tek vare på biologisk mangfald, auka vern og betre forvalting av skogen, og sterkare vektlegging av miljøomsyn føre utbyggingsinteresser. Dessutan trengs det meir forskning. Også i Hordaland fylkesting har me føreslege, og fått gjennomslag for, både meir kunnskapsinnhenting og at det skal treffast tiltak for å hindra utrydding av insektsartar.


Diverre er det stadig for mange politikarar som stikk hovudet i sanden i møte med den enorme problemstillinga knytt til tap av biologisk mangfald. Regjeringa gjer for lite og for seint. Heldigvis kan me i Vestland gjera vårt for å bidra, til beste for menneske og miljø. Me må kort fortalt gje insekta meir plass: auka vern av skogen, vektlegga miljøomsyn tyngre i høve til utbyggingsinteresser, auka miljøkompetansen til dei som skal ta avgjerslene rundt om i Kommune-Noreg, og tenkja gjennom korleis me skal ta vare på areal som vegkantar og kraftgater. Berre det å planta stadeigne frø kan vera ein viktig del av kampen mot utrydding av insekt.

Det hastar å redda verdas artsmangfald. Dette er ikkje berre eit interessespørsmål for dei som er interesserte i og opptekne av naturen. Det er blant anna også eit spørsmål om framtidas naturmangfald. Endå ein gong kan me sjå at det å øydeleggja for naturen, også er å øydeleggja for oss sjølve.

Natalia Golis

1.-kandidat for

Vestland Miljøpartiet Dei Grøne


Pauline Tomren

Ungdomskandidat for

Vestland Miljøpartiet Dei Grøne