Publisert 19. juni 2019 kl. 13.45.

Kven vil du vera ordførar for, Lindskog-Lund?

Trua på at Ullensvang kommune ville bli éin ny og skapande kommune, hadde arbeidarpartilaga i Jondal, Ullensvang og Odda allereie i kampen om samanslåinga.

Arbeidarpartiet sto i front for å få til nettopp dette.

I motsetning til Senterpartiet såg me moglegheiter og løysingar framfor problem.

Ei av moglegheitene var nettopp næringsutvikling og å skapa arbeidsplassar i heile den nye kommunen. Det gjeld også kommunalt tilsette i Blåhuset. Det naturlege spørsmålet vert: «Kor mange arbeidsplassar har Sp skapa på dykkar vakt i tre kommunestyreperiodar i Jondal?»

Arbeidsplassane i kommunehusa er viktige, men styrkja og slagkrafta til kommunen kan ein også lesa i evna til å vera ein god samarbeidspartnar for å utvikle både offentlege og private arbeidsplassar.

Lindskog-Lund refererer begge oss underteikna i hennar avisinnlegg.

Referatet kjem frå føre kommunestyre i Jondal, då prosjektleiar Ole-Jørgen Jondahl vitja oss.

Heile poenget til begge oss Ap-representantane var at me ville lytta til prosjektorganisasjonen før ein konkluderer om kva arbeidsplassar som vert i kommunehusa.


Drøftinga handla sjølvsagt om intensjonsavtalen.

Intensjonsavtalen var skrive i lys av dåverande kunnskap og forståing.

Avtalen var langt meir detaljert enn i fleire av dei andre kommunesamanslåingane.

Når Ullensvang kommune no tek form, er det etter at ulike arbeidsgruppe og tillitsvalde har jobba godt. Arbeidsgruppene har levert rapport om framtidig organisering. Desse med deltaking frå dagens tre kommunar.

Prosjektorganisasjonen har Ap full tillit til. Me trur at han kan levera ein heilskapleg og funksjonell kommuneadministrasjon til 2020.

At ein skal beskytta intensjonsavtalen, har Ap teke til orde for heile vegen. Ambisjonen er å gjennomføra heile intensjonsavtalen.

Men det må vera i lys av at fyrstelinetenesta skal vera nær folk og ha kvalitet i alle ledd. Og at det må vera ei organisatorisk fornuft. Me er ikkje overtydde om at nettopp dei funksjonane som er omtala i intensjonsavtalen, er dei som vert i «Blåhuset» i Jondal. Vil det då bety nærleik til dei fleste tenestebrukarane?


Og her trur me ordførarkandidaten frå Sp ikkje tek høgde for alle utslag med sin argumentasjon.

I Jondal har me ein dyktig «landbruksmann» som i dag fyller rolla som teknisk sjef.

Etter 2020 skal landbruksfunksjonen samlast i Kinsarvik etter avtalen. Kan me då enda opp med å missa dyktige folk på grunn av lang pendlingsavstand?

Det kan vera fleire i same situasjon, utan at medlemmer i fellesnemnda kjenner til det.

Me har trua på at samarbeidet mellom fellesnemnda og prosjektleiinga gjev kommunedelsentera i Jondal og Kinsarvik eit forholdsmessig tal arbeidsplassar.

Førre fredag var det møte i fellesnemnda. Ei av sakene som vart drøfta, var korleis konsesjonspengane skal nyttast gjennom eit næringsfond og eit vekst- og strategifond. Intensjonsavtalen legg opp til lokale fond med lokale styringsgrupper.

Det har me vore imot heilt sidan inngåinga av avtalen.

I fredagens møte fremja Sp-ordførar Jon Larsgard forslag om nettopp å følgja intensjonsavtalen. Tilrådinga frå prosjektleiar og politisk valde arbeidsgruppe var å ha felles fond for heile den nye kommunen.


Dersom Jon Larsgard sitt framlegg hadde fått fleirtal, ville Jondal og Odda framleis hatt pengar til å driva aktiv næringsutvikling med våre næringsfond.

Tidlegare Ullensvang herad ville ikkje kunna gjera det i den nye kommunen.

Det kunne vorte ein forskjellskommune, det ynskjer ikkje Ap.

Her slår intensjonsavtalen skeivt ut. Ap vil ha like moglegheiter i heile kommunen.

Jon Larsgard sitt forslag fekk støtte frå både Sp-ordførarkandidaten og Høgre-ordførarkandidaten.

Spørsmålet til ordførarkandidat Lajla-Margrete Lindskog-Lund vert då: «Kven vil du vera ordførar for; Jondal eller heile Ullensvang Kommune?»

«Alt heng saman med alt», er ei ofte nytta formulering.

Dersom ein evnar å driva med ein sunn økonomi, med tenleg organisering og med fyrstelinetenesta nær folk, trur me at det gjev ein sunn økonomi som ikkje krev at fondsmidlane vert brukte direkte i drift, men dei kan nyttast til næringsutvikling og å ta heile kommunen i bruk. I Ap sitt program er nettopp det å skapa ein ny kommune med felles fokus og gode tenester, med musklar til å utvikla heile kommunen, viktig.


Olav-Magnus Hammer

Gruppeleiar Jondal Ap

Knut Flatabø

Kommunestyrerepresentant Jondal Ap.