Publisert 09. august 2019 kl. 11.54.

Kvam har ein klimajobb å gjere!

Une Bastholm, stortingsrepresentant for MDG, har spurt statsråd Ola Elvestuen (V) om korleis det står til med kommunane sine klima- og energiplanar. Svaret er nedslåande: Fleire enn åtte av ti kommunar manglar ein klimaplan som er integrert i kommunen sitt arbeid. I Kvam har me ein klimaplan som går ut på dato, og planen har sjeldan vorte brukt i heradet sitt arbeid.

Det hastar å auka takten i klimapolitikken, men det viser seg at det skortar på statlege krav til kommunane. Då må lokalpolitikarane gjera jobben sjølve. Ofte vert me i MDG latterleggjorde når me vil «redda verda» heimanfrå. Svaret vårt er at ingen kan gjera alt, men alle kan gjera meir. Og ikkje minst: Me kan gjera mykje meir enn i dag.

MDG i Kvam lovar å gjera framlegg om ein ny kommuneplan for klima, miljø og naturmangfald. Alle desse viktige utfordringane heng nøye saman, også lokalt. Me skjønar godt at folk vert bekymra når dei høyrer om massedød blant insekt, dyr og planter.

Berre i Noreg er no 2.000 artar utryddingstruga. Dei siste åra har regjeringa svekt lovverket mot skadelege naturinngrep og oversett faglege råd frå miljøforvalting og miljøorganisasjonar. Strandområde, dyrka mark og viktige naturområde har vorte omdisponerte også i Kvam.


Ein kommuneplan for klima, miljø og naturmangfald må ha eit arealrekneskap for heradet. Føremålet er å kartleggja og sikra eksisterande naturverdiar og i tillegg avklara kva naturtypar som bør tilbakeførast eller restaurerast. Dei Grøne skal vera naturen si stemme i lokalpolitikken. Me vil ha naturområde for folk, planter og dyr i tettstadene, ha dyrka mark i produksjon, verna friluftsområde, våtmarker, vassdrag og villmark. Valet i år er eit klima- og naturval og eit val for artsmangfald. Stem på MDG, som lovar å arbeida for lokale løysingar på globale problem.

Miljøpartiet Dei Grøne

Natalia Golis,

nr. 1 på lista i Kvam og i Vestland

Kari Mostad, nr. 2 på lista i Kvam