Inger Marie Himle, 1.-kandidat Ullensvang SV. Foto: Jo Straube

Klima i Ullensvang

Det var ein god og viktig debatt Besteforeldra sin klimaaksjon la opp til då dei skipa til paneldebatt i Litteraturhuset måndag 26. august.

Med ni parti representerte i panelet er det ikkje lett å få fram eit parti sitt heile og fulle syn når debatten berre skal gå over ein god time.

Difor tillèt eg meg her å formidla kva tankar og planar Ullensvang SV har om «klimaet i Ullensvang kommune»:

1. Me vil ha forpliktande tiltak for komande kommunestyreperiode, og målsetjingar for åra deretter.

2. For både tiltak og mål vil me ha eit klimabudsjett som gjer at me når måla, med tydelege forventingar til dei ulike sektorane og einingane for å få fram kvart enkelt bidrag. Me må budsjettera med klimagassutslepp som me budsjetterer med pengar, og vurdera klimapåverknaden i alle saker.

3. Me vil at kommunen skal leggja til rette for at næringslivet kan ha anleggsplassar utan utslepp og stilla krav om dette i eigne kommunale utbyggingar.

4. Biltrafikken må verta redusert, og me må satsa på betre høve til å sykla, gå og bruka kollektivtransport. Kommunen må utarbeida konkrete tiltak for å mindre køyring.

5. Me vil auka støtta til el-ladepunkt. Me må leggja til rette for elbillading overalt, både i nybygg og i eksisterande bygningsmasse, slik at det ikkje er hindringar for at folk kan kjøpa elbil. Kommunen må ha ein plan for å erstatta fossil køyring med elbilar så raskt som mogleg.

6. 50 % miljøvekting i alle offentlege anbod og slik bidra til innovative klimaløysingar. Det offentlege skal alltid velja null- eller lågutslepp der teknologien finst.

7. Gjennomføra energieffektivisering og leggja solceller på offentlege bygg og integrera dei i fasade der det er føremålstenleg.

8. Alle kommunale einingar skal redusera matsvinnet, sortera matavfall og kutta ut eingongsplast.

9. Erstatta alle fossile maskiner i kommunen med nullutsleppskøyretøy. Fleire stader har ein prosjekt der kommunane går saman og testar kva maskiner som fungerer.

10. Ha ein gjennomgåande arealpolitikk der me er opptekne av at tenester, arbeidsplassar og skular vert lagde nær kvarandre slik at det gjev mindre køyring. Sykkelvegar og fortau skal det vera ved nye bygg og buområde.

11. All kommunal sakshandsaming skal ha ei vurdering av konsekvensar for miljø- og klima.

I debatten vart det påpeika av Miljøpartiet Dei Grøne at dei ville fremja ein miljørekneskap basert på klima og natur. Det er heilt rett. Me kan ikkje øydeleggja naturen for å redda klimaet.

Men kanskje me kan trekkja dette endå vidare - kva med «økologisk økonomi» der naturen si toleevne/berekraft er kapitalen me forvaltar?

Inger Marie Himle

1.-kandidat Ullensvang SV