Publisert 01. mai 2019 kl. 09.00.

Kamp for velferdstenester og trygge arbeidsvilkår for folk flest

1. mai er ein festdag for det finaste med Noreg, nemleg sterke fellesskap og små forskjellar.

Dette har ikkje kome av seg sjølv, arbeidsfolk og fagrørsle har kjempa fram og vunne sine rettar.

Slik fekk me eit arbeidsliv der ingen skulle stå med lua i handa.

Slik fekk me ein velferdsstat som skulle vera eit sikkerheitsnett for alle når vanskelege dagar kjem, og eit utdanningssystem for alle slik at folk sine draumar og evner kunne bli gjort til røyndom.

1. mai er også ein kampdag. For no er det finaste med Noreg trua. Forskjellane aukar. Tryggleiken i arbeidslivet smuldrar gradvis opp. Dei 10 prosentane med høgast løn har fått stor lønsvekst, medan resten har blitt hengande etter. Høgre-regjeringa byggjer ned den offentlege velferdsstaten heller enn å byggje den ut. Erna Solberg har alltid råd til skattelette til dei med mest frå før, men aldri råd til å hjelpe dei som treng det mest.

Ved valet til hausten har me sjansen til å kjempe tilbake.

Me treng raudt fleirtal i kommunar rundt om i landet for å kjempe mot høgrepolitikken til Erna Solberg. Me treng politikarar som er på lag med vanlege folk, ikkje berre dei på toppen. På lag med fagrørsla, ikkje berre direktørane. Som er på lag med menneske, ikkje marknadar. Det er SV.


I kampen for betre velferd er me på lag med sjukepleiarane, helsefagarbeidarane, lærarane og barnehageassistentane. Ikkje med velferdsprofitørane. Barnehagar, sjukeheimar og barnevern skal gi omsorg, ikkje stor omsetning. Erna Solberg har sagt at ho vil gjera dette valet til ein verdikamp. Den viktigaste verdien ho vil kjempa for, er at privatiseringa av velferda skal halde fram. Den verdikampen skal me vinne! Lat oss gjera valet til ein verdikamp for velferd. Lat oss gjera valet til eit oppgjer mot velferdsprofitten. Lat oss sørgje for at kvar krone som blir løyvd til velferd, går til velferd for alle, ikkje til å byggje formuar for nokre få. Me vil forby profitt på grunnleggjande velferd nå!

I kampen for heile og faste stillingar er SV på lag med menneska i velferda, ikkje stoppeklokkene.

I dag er over halvparten av stillingane i kommunesektoren deltidsstillingar. Det gir mindre tryggleik for arbeidsfolk og for dei som treng velferd og trygg omsorg. Heile og faste stillingar gir betre tenester for alle. SV går til val på å kjempe mot tvungen deltid. Difor har SV sentralt fremja forslag om at alle skal ha rett til heiltidsstillingar, det skal me også ha i Kvam!


I dag står ikkje arbeidsfolk med lua i handa, men stadig fleire står med mobilen og håper på ekstravakter for å få endane til å møtast neste månad. Lausarbeidarsamfunnet er på veg tilbake. På byggjeplassane, i industrien, i hamnene, på vegane, og ja, heilt inn i helse- og omsorgssektoren. Regjeringa lèt det skje. Veit de kor mange gonger sosial dumping er nemnt i regjeringserklæringa? INGEN. Tolmodet vårt er slutt. Kva skal me med ein bransje som har lausarbeid som forretningsidé? I kampen mot lausarbeidarsamfunnet er me på lag med arbeidsfolk, ikkje kyniske bemanningsbyrå. Lat oss forby innleige og hive bemanningsbyråa ut av norsk arbeidsliv.

Til hausten kan me velje å kjempe for det finaste med Noreg. Saman med fagrørsla kan me ta kampen for å bevare sterke fellesskap og små forskjellar.

Me kan velje fellesskap, heller enn forskjellar. Solidaritet, heller enn grådigheit. Politikk for arbeidsfolk, heller enn profitørar. For menneske, ikkje marknader. For dei mange, ikkje for dei få.

Velferdsstaten og trygge arbeidskår slik me kjenner det, er ikkje sjølvsagt, men må kjempast for heile tida.


Gratulerer med 1. mai og bli med og engasjer dykk!

Styret i Kvam SV

v/Geir Madsen, lokallagsleiar