Publisert 12. mai 2019 kl. 00.01.

- Norsk laks har fått venger

«Framtiden i våre hender» gav i 2017 ut rapporten «Noreg på flytoppen». Her er nokre opplysningar frå den:

. Internasjonal luftfart er unntatt frå klimaavtalane i FN.

. Innanriks flyg nordmenn i gjennomsnitt fire gonger meir enn innbyggjarane i land nummer to på lista, Sverige. (Dette er også sjekka av www.faktisk.no i okt. 2018: Årleg reiser kvar norske innbyggjar 3 gonger innanriks med fly. I Sverige er tilsvarande tal 0,8 gonger i året.)

. I gjennomsnitt flyg kvar nordmann 7, 3 gonger per år, i Noreg og ut av landet.

. Frå 2005 til 2017 har Noreg dobla flytrafikken totalt, frå 18,6 til 37,5 millionar passasjerar per år.

. Utanrikstrafikken har auka med 166 % på desse åra, altså mykje meir enn ei dobling på 12 år.

. Flyreiser står for over 50 % av klimaeffekten frå nordmenn sine reiser.

NORSK LAKS har fått venger: Kvar dag reiser 600 tonn norsk sjømat ut i verda med fly. 30 % av dette går frå Gardermoen. Resten går med trailer til lufthamner i andre land, før det vert lasta i fly. Nå skal det byggast ny sjømatterminal på Gardermoen, for å auke kapasiteten der. Og det er planar om å fleirdoble produksjonen av norsk sjømat, som må bety ei fleirdobling av eksporten med fly. Dette er ikkje berekraftig.


Flyfrakt aukar i stort tempo i Noreg, for både folk og fisk. Dette står i skarp kontrast til klimamålsettingane, og fordi det meste av dette ikkje tel med i rekneskapen til FN, viser det at regjeringa sin påstand om at Noreg reduserer klimagassutsleppa, ikkje stemmer.

Steinar Smith