Villaksen har hamna på raudlista over utryddingstrua artar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Villaks og villrein på raudlista

Villrein og villaks er tekne med på lista over artar som er utdøyande, trua eller som kan bli trua i nær framtid.

Snorre Henriksen, seniorrådgjevar i Artsdatabanken i Trondheim, seier til NRK Nyheter at hovudårsaka til at dei to artane hamnar på lista, er at dei har registrert ein tilbakegang.

Raudlista vart sist oppdatert for seks år sidan. Artsdatabanken er ein nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfald, og ekspertar og fagfolk frå 27 institusjonar deltek i det omfattande arbeidet.

Dei meiner framleis at det er arealinngrep som påverkar artane mest.

– Men den store endringa er at mange artar blir trua av klimaendringar. Det er ei ganske dramatisk endring sidan sist, seier Snorre Henriksen.

Oppdateringa bidreg til at fleire artar byter kategori. Nokre blir rekna som meir trua no enn tidlegare, medan det for ein del står betre til no. Dette fordi nokre artar trivst betre i varmare klima.

Ola Seem i Namsenvassdragets elveeigarlag i Trøndelag er ikkje overraska over at villaksen har hamna på raudlista. Han meiner det er eit naudsynt grep.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Raudlisting av villaksen får ikkje noko å seie for fisket i Namsen, men eg meiner det er viktig med tanke på dei truslane laksen står overfor ute i sjøen, seier han til NRK.