Gondolbanen er planlagd frå Skalltaket til Rossnos i Odda. Foto: Sigbjørn Linga

Vil gå inn med millionar i gondolbaneprosjekt

Onsdag tek politikarane stilling til deltaking i gondolbanesatsinga i Odda – denne gongen med pengar i potten.

Rådmann Ole-Jørgen Jondahl og formannskapet føreslår at kommunestyret godkjenner at kommunen eig halvparten av aksjane i selskapet Odda skylift AS, i tråd med framlegget til aksjonæravtale. Pengane, 2,13 millionar kroner, vil dei henta frå disposisjonsfondet.

Den andre eigaren er Norwegian Experience Property AS. Ifølgje avtaleutkastet skal eigarane arbeida for å få inn fleire aksjonærar og opna for folkeaksjonærar.

Tidlegare i vinter godkjende politikarane ein intensjonsavtale om prosjektet, men med eit krav om at aksjekjøpet skal godkjennast av kommunestyret. Dei vedtok å stilla seg positive til utgreiing av gondolbanen frå Skalltaket i Odda til fjelltoppen Rossnos.

Raudt vil venta

Berre Terje Kollbotn (R) røysta mot godkjenning av aksjonæravtalen då formannskapet drøfta saka 14. mai. Han føreslo å utsetja saka på grunn av utfordringane koronakrisa påfører reiselivet og den kommunale økonomien. Han vil ta stilling til saka i samband med kommuneplanen.

– Tida er ikkje inne for å planleggja dette store prosjektet no. Det er eit spektakulært prosjekt, men det vil kosta mykje, sa Kollbotn, som minte om at prosjektet er omstridd og at kommunen i vinter peika seg sjølv ut til friluftshovudstad.

Dei andre partia var usamde og trur prosjektet vil vera positivt for reiselivet.

– Eg trur det vert eit lyft for kommunen, sa varaordførar Kjellaug Hoås Samland (Ap).

– Eit spanande prosjekt, sa Lars O. Seim (Ap).

Ordførar Roald Aga Haug (Ap) minte om at det førebels berre er snakk om utgreiing av prosjektet, og at tida vil visa kva som vert realisert. Uansett må ein rekna med å få ein del motstand, spådde han. Haug vonar lokale investorar vil vera med på prosjektet.

– På reiselivskartet

Rådmann Ole-Jørgen Jondahl vil bruka vel to millionar fondskroner for å gjera kommunen til deleigar i Odda skylift AS. Foto: Sigbjørn Linga

Rådmannen meiner eigarskap vil gje kommunen direkte deltaking i utgreiinga både som deleigar og planmakt.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Slike etableringar er krevjande på fleire plan i lokalsamfunnet. Liknande prosjekt som er etablerte og under bygging har kommunen med tidleg i prosjekta. Om ei realisering vert mogeleg gjennom konsekvensutgreiinga, vil dette prosjektet vera med på å setja Ullensvang tydelegare på det internasjonale reiselivskartet, skriv rådmannen.

Tiltaket kan gje fleire overnattingar, meir reiselivsaktivitet og nye og spanande arbeidsplassar, meiner han.

Styret skal ifølgje aksjonæravtalen ha fire medlemer, to frå kvar eigar, medan rådmannen meiner det burde hatt fem for å unngå røystingar der dobbeltstemma til styreleiar avgjer. Med fire oppnår ein likevekt, påpeikar Jondahl.

Rådmannen meiner gondolbanar ikkje høyrer til primæroppgåvene til kommunar, og at ein difor bør vurdera å selja aksjane dersom tiltaket vert realisert.

Ein risikerer at aksjekapitalen går tapa dersom det ikkje vert noko av gondolbanen. Skulle det motsette skje, kan salet av aksjeposten vera lønsamt, spår rådmannen.