Vestland fylkeskommune har vedteke ein eigen e-sport-strategi. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB / NPK

Vestland har fått sin eigen e-sport-strategi

Den første regionale strategien for utvikling av dataspel og e-sport i Noreg vart denne veka vedtatt av Vestland fylkesting. Strategien vil legge til grunn tiltak for korleis fylkeskommunen skal kunne legge til rette for auka aktivitet og kunnskap i lokale e-sport-miljø.

På initiativ frå Vestland Frp i 2019 har det vorte utvikla ein strategi for e-sport. Etter to år er strategien ferdigutvikla, skriv Firdaposten.

Frank Willy Djuvik, fylkestingsrepresentant for Frp og samfunnskontakt for paraplyorganisasjonen Vestlandet e-sport, seier han er nøgd med vedtaket.

— 86 prosent av barn og unge mellom 9 og 18 år spelar dataspel, og dette vedtaket viser at fylkeskommunen tek interessene deira på alvor og syner kor langt vi er komme for å etablere dataspel og e-sport som ein organisert aktivitet og konkurranseidrett, seier Djuvik.

Djuvik peiker på at Vestland allereie har teke ein nasjonal posisjon for korleis ein skal utvikle dataspeling og e-sport på ein sunn og trygg måte i tida framover. Ved å danne samarbeid med ei rekkje aktørar innan helse, idrett, kultur, frivillig innsats og forvalting har ein etablert det breiast samansette kompetansemiljøet.

Strategien som nyleg blei vedteken, skal sikre etablering av tilbod for at flest mogleg barn og unge skal kunne delta i eit organisert dataspeltilbod i sitt nærområde.